Language of document : ECLI:EU:C:2012:115

Zaak C‑604/10

Football Dataco Ltd e.a.

tegen

Yahoo! UK Ltd e.a.

[verzoek van de Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) om een prejudiciële beslissing]

„Richtlijn 96/9/EG — Rechtsbescherming van databanken — Auteursrecht — Wedstrijdkalenders van voetbalkampioenschappen”

Samenvatting van het arrest

1.        Harmonisatie van wetgevingen — Rechtsbescherming van databanken — Richtlijn 96/9 — Auteursrecht en recht sui generis

(Richtlijn 96/9 van het Europees Parlement en de Raad, art. 3, lid 1, en 7, lid 1)

2.        Harmonisatie van wetgevingen — Rechtsbescherming van databanken — Richtlijn 96/9 — Bescherming door auteursrecht — Voorwaarden

(Richtlijn 96/9 van het Europees Parlement en de Raad, art. 3, lid 1)

3.        Harmonisatie van wetgevingen — Rechtsbescherming van databanken — Richtlijn 96/9 — Bescherming door auteursrecht

(Richtlijn 96/9 van het Europees Parlement en de Raad, art. 3, lid 1, en 14, lid 2)

1.        Uit zowel een vergelijking van de respectieve bewoordingen van de artikelen 3, lid 1, en 7, lid 1, van richtlijn 96/9 betreffende de rechtsbescherming van databanken als uit andere bepalingen of overwegingen van deze richtlijn, meer bepaald artikel 7, lid 4, en punt 39 van de considerans ervan, blijkt dat het auteursrecht en het recht sui generis twee zelfstandige rechten zijn, waarvan het voorwerp en de toepassingsvoorwaarden verschillen. Dat een databank in de zin van artikel 1, lid 2, van richtlijn 96/9 niet voldoet aan de voorwaarden van artikel 7 van deze richtlijn om in aanmerking te komen voor bescherming door het recht sui generis, betekent dan ook niet automatisch dat deze databank niet in aanmerking komt voor auteursrechtelijke bescherming overeenkomstig artikel 3 van deze richtlijn.

(cf. punten 27‑28)

2.        Artikel 3, lid 1, van richtlijn 96/9 betreffende de rechtsbescherming van databanken moet aldus worden uitgelegd dat een databank in de zin van artikel 1, lid 2, van deze richtlijn ingevolge deze richtlijn auteursrechtelijk wordt beschermd indien de keuze of de rangschikking van de erin opgenomen gegevens een oorspronkelijke uiting is van de creatieve vrijheid van de maker ervan; het staat aan de nationale rechter dit na te gaan.

Derhalve:

— zijn de intellectuele inspanningen en deskundigheid die zijn aangewend bij het creëren van deze gegevens niet relevant om vast te stellen of deze databank voor die auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt;

— is het te dien einde irrelevant dat de keuze of de rangschikking van deze gegevens al dan niet een toevoeging van een wezenlijke inhoud aan deze gegevens met zich brengt, en

— kunnen de voor de samenstelling van deze databank vereiste aanzienlijke inspanningen en deskundigheid op zich geen grond opleveren voor een dergelijke auteursrechtelijke bescherming indien daarbij geen blijk wordt gegeven van originaliteit bij de keuze of de rangschikking van de in deze databank opgenomen gegevens.

In de eerste plaats volgt namelijk uit artikel 3, lid 2, van richtlijn 96/9, gelezen in samenhang met punt 15 van de considerans ervan, dat de auteursrechtelijke bescherming waarin deze richtlijn voorziet, betrekking heeft op de „structuur” en niet op de „inhoud” van de databank en dus evenmin op de wezenlijke gegevens ervan. De begrippen „keuze” en „rangschikking” in de zin van artikel 3, lid 1, van de richtlijn betreffen respectievelijk de selectie en de ordening van gegevens, waarmee de maker structuur aanbrengt in de databank. Deze begrippen hebben evenwel geen betrekking op de creatie van de in de databank opgenomen gegevensitems.

In de tweede plaats verwijst het begrip „eigen intellectuele schepping van de maker”, zoals blijkt uit punt 16 van de considerans van richtlijn 96/9, naar het oorspronkelijkheidscriterium. Wat de samenstelling van een databank betreft, is aan dit oorspronkelijkheidscriterium voldaan wanneer de maker ervan, bij de keuze of de rangschikking van de gegevens van deze databank, zijn creatieve vaardigheden op een originele manier tot uiting brengt door het maken van vrije en creatieve keuzes. Aan dit criterium is echter niet voldaan wanneer voor de samenstelling van de databank technische overwegingen, regels of beperkingen gelden die geen ruimte laten voor creatieve vrijheid. Bijgevolg mogen bij de vaststelling of een databank ingevolge deze richtlijn in aanmerking komt voor auteursrechtelijke bescherming, geen andere criteria dan het oorspronkelijkheidscriterium worden gehanteerd.

(cf. punten 30, 32, 37‑40, 45‑46, dictum 1)

3.        Richtlijn 96/9 betreffende de rechtsbescherming van databanken moet aldus worden uitgelegd dat zij, onder voorbehoud van de overgangsregeling van artikel 14, lid 2, ervan, zich verzet tegen een nationale wettelijke regeling die aan onder de definitie van artikel 1, lid 2, ervan vallende databanken auteursrechtelijke bescherming biedt onder andere voorwaarden dan deze van artikel 3, lid 1, van de richtlijn.

Artikel 3 van richtlijn 96/9 brengt namelijk, zoals blijkt uit punt 60 van de considerans van deze richtlijn, een harmonisatie tot stand van de criteria die worden gehanteerd om uit te maken of een databank auteursrechtelijke bescherming zal genieten.

(cf. punten 49, 52, dictum 2)