Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) den 21. december 2010 - Football Dataco Limited, Football Association Premier League Ltd, Football League Limited, Scottish Premier League Limited, Scottish Football League og PA Sport UK Limited mod Yahoo UK Limited, Stan James (Abingdon) Limited, Stan James PLC og Enetpulse APS

(Sag C-604/10)

Processprog: Engelsk

Den forelæggende ret

Court of Appeal (Civil Division)

Parter i hovedsagen

Sagsøgere: Football Dataco Limited, Football Association Premier League Ltd, Football League Limited, Scottish Premier League Limited, Scottish Football League og PA Sport UK Limited

Sagsøgte: Yahoo UK Limited, Stan James (Abingdon) Limited, Stan James PLC og Enetpulse APS

Præjudicielle spørgsmål

Hvordan skal begrebet "databaser, som på grund af udvælgelsen eller struktureringen af indholdet udgør ophavsmandens egen intellektuelle frembringelse" i artikel 3, stk. 1, i direktiv 96/9/EF 1 om retlig beskyttelse af databaser forstås, og navnlig:

skal den intellektuelle bestræbelse og kunnen med hensyn til at skabe data udelukkes?

skal "udvælgelse eller strukturering" at en allerede eksisterende oplysning tillægges væsentlig betydning (som ved fastsættelse af datoen for en fodboldkamp);

kræver begrebet "ophavsmandens egen intellektuelle frembringelse" mere end betydeligt arbejde og kunnen fra ophavsmandens side, og i givet fald hvad?

Udelukker direktivet andre nationale rettigheder i form af ophavsretlig beskyttelse af databaser end dem, der fastsættes i direktivet?

____________

1 - Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 96/9/EF af 11. marts 1996 om retlig beskyttelse af databaser (EFTY L 77, s. 20).