Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 21. decembrī iesniedza Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) - Football Dataco Limited, Football Association Premier League Ltd, Football League Limited, Scottish Premier League Limited, Scottish Football League, PA Sport UK Limited/Yahoo UK Limited, Stan James (Abingdon) Limited, Stan James PLC, Enetpulse APS

(lieta C-604/10)

Tiesvedības valoda - angļu

Iesniedzējtiesa

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītājas: Football Dataco Limited, Football Association Premier League Ltd, Football League Limited, Scottish Premier League Limited, Scottish Football League, PA Sport UK Limited

Atbildētājas: Yahoo UK Limited, Stan James (Abingdon) Limited, Stan James PLC, Enetpulse APS

Prejudiciālie jautājumi

Kāda ir nozīme Direktīvas 96/9/EK 1 par datubāzu tiesisko aizsardzību 3. panta 1. punktā ietvertajam formulējumam "datubāzes, kuras to satura atlases vai izkārtojuma ziņā ir autora paša intelekta radīts darbs" un it īpaši:

vai tas neattiecas uz intelektuālajām pūlēm un prasmēm, ko izmanto datus radīšanai?

vai frāze "atlases vai izkārtojuma ziņā" ietver īpašas nozīmes piešķiršanu jau pastāvošiem datiem (piemēram, nosakot futbola spēles datumu)?

vai formulējums "autora paša intelekta radīts darbs" nozīmē, ka autoram jāiegulda vairāk nekā tikai nozīmīgs darbs un prasmes, un, ja atbilde ir apstiprinoša, kas tas būtu?

Vai Direktīva nepieļauj valsts tiesību normās noteiktas autortiesības uz datubāzēm, kas nav paredzētas Direktīvā?

____________

1 - Eiropas Parlamenta un Padomes 1996. gada 11. marta Direktīva 96/9/EK par datubāzu tiesisko aizsardzību (OV L 77, 20. lpp.).