Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) op 21 december 2010 - Football Dataco Limited, Football Association Premier League Limited, Football League Limited, Scottish Premier League Limited, Scottish Football League, PA Sport UK Limited / Yahoo! UK Limited, Stan James (Abingdon) Limited, Stan James PLC, Enetpulse APS

(Zaak C-604/10)

Procestaal: Engels

Verwijzende rechter

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partijen: Football Dataco Limited, Football Association Premier League Limited, Football League Limited, Scottish Premier League Limited, Scottish Football League, PA Sport UK Limited

Verwerende partijen: Yahoo! UK Limited, Stan James (Abingdon) Limited, Stan James PLC, Enetpulse APS

Prejudiciële vragen

Wat dient in artikel 3, lid 1, van richtlijn 96/9/EG betreffende de rechtsbescherming van databanken1, te worden verstaan onder "databanken die door de keuze of de rangschikking van de stof een eigen intellectuele schepping van de maker vormen", in het bijzonder

(a)    moeten de intellectuele inspanning en de deskundigheid van het creëren van gegevens daarvan worden uitgesloten?

(b)    omvat "de keuze of de rangschikking" ook het toevoegen van een wezenlijke inhoud aan een reeds bestaand gegevensitem (zoals het vastleggen van de datum voor een voetbalwedstrijd)?

(c)    vereist de "eigen intellectuele schepping van de maker" meer dan aanzienlijke inspanningen en deskundigheid van de maker, en, zo ja, welke?

Staat de richtlijn in de weg aan andere nationale auteursrechten op databanken dan die welke daarin worden voorzien?

____________

1 - Richtlijn 96/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken (PB L 77, blz. 20).