Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Oberster Gerichtshof (Rakousko) dne 12. ledna 2021 – Uniqa Versicherungen AG v. VU

(Věc C-18/21)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Oberster Gerichtshof

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka: Uniqa Versicherungen AG

Odpůrce: VU

Předběžná otázka:

Musí být články 20 a 26 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 ze dne 12. prosince 2006, kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu1 vykládány v tom smyslu, že tato ustanovení brání přerušení 30denní lhůty k podání odporu proti evropskému platebnímu rozkazu stanovené v čl. 16 odst. 2 tohoto nařízení ustanovením § 1 odst. 1 rakouského Bundesgesetz betreffend Begleitmaßnahmen zu COVID-19 in der Justiz (spolkový zákon upravující doprovodná opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19 v justici), podle nějž se v občanskoprávních řízeních všechny procesní lhůty, u nichž rozhodná událost nastane po datu 21. března 2020 nebo které do této doby ještě neuplynuly, přerušují do uplynutí dne 30. dubna 2020 a začínají nově plynout dnem 1. května 2020?

____________

1 Úř. věst. 2006, L 399, s. 1.