Language of document :

Appel iværksat den 7. marts 2018 af MSD Animal Health Innovation GmbH og Intervet international BV til prøvelse af dom afsagt af Retten (Anden Afdeling) den 5. februar 2018 i sag T-729/15, MSD Animal Health Innovation GmbH og Intervet international BV mod Det Europæiske Lægemiddelagentur

(Sag C-178/18 P)

Processprog: engelsk

Parter

Appellanter: MSD Animal Health Innovation GmbH og Intervet international BV (ved advokat P. Bogaert, solicitor B. Kelly, J. Stratford, QC, og barrister C. Thomas)

Den anden part: Det Europæiske Lægemiddelagentur

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Appellanternes appel tages til følge, og Rettens dom ophæves.

Den afgørelse, som EMA meddelte appellanterne den 3. december 2015 om udbredelse af visse oplysninger i henhold til forordning nr. 1049/2001 1 annulleres.

EMA tilpligtes at betale appellanternes sagsomkostninger og andre udgifter i forbindelse med denne sag.

Anbringender og væsentligste argumenter

Dommen bør ophæves af følgende grunde:

–    Retten undlod at fastslå, at de omhandlede dokumenter er omfattet af en generel formodning om fortrolighed.

–     Retten undlod at fastslå, at de omhandlede dokumenter i deres helhed udgør fortrolige forretningsoplysninger, der er beskyttet i henhold til artikel 4, stk.2, i forordning nr. 1049/2001.

–    Retten undlod at fastslå, at de omhandlede dokumenter er beskyttet i henhold til artikel 4, stk. 3, i forordning nr. 1049/2001.

–    EMA undlod at foretage den ved lov påkrævede afvejning.

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30.5.2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (EFT 2001, L 145, s. 43).