Language of document :

MSD Animal Health Innovation GmbH, Intervet international BV 7. märtsil 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 5. veebruari 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-729/15: MSD Animal Health Innovation GmbH ja Intervet international BV versus Euroopa Ravimiamet

(kohtuasi C-178/18 P)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellandid: MSD Animal Health Innovation GmbH, Intervet International BV (esindajad: advocaat P. Bogaert, solicitor B. Kelly, J. Stratford, QC, barrister C. Thomas)

Teine menetlusosaline: Euroopa Ravimiamet

Apellantide nõuded

tunnistada apellatsioonkaebus vastuvõetavaks ja tühistada Üldkohtu otsus;

tühistada Euroopa Ravimiameti poolt 3. detsembril 2015 apellantidele teatavaks tehtud otsus avaldada läbipaistvuse määruse1 alusel teatud informatsiooni; ja

mõista Euroopa Ravimiametilt välja kõik käesoleva asjaga seotud apellantide kohtu- ja muud kulud.

Väited ja peamised argumendid

Kohtuotsus tuleks tühistada järgmistel põhjustel:

Üldkohus ei suutnud tuvastada, et kõnealused dokumendid olid kaitstud üldise konfidentsiaalsuse eeldusega;

Üldkohus ei suutnud tuvastada, et kõnealused dokumendid kogumis kujutavad endast konfidentsiaalset äriteavet, mis on kaitstud läbipaistvuse määruse artikli 4 lõikega 2;

Üldkohus ei suutnud tuvastada, et kõnealused dokumendid peaksid olema kaitstud läbipaistvuse määruse artikli 4 lõikega 3; ja

Euroopa Ravimiamet ei teostanud seadusega nõutud huvide kaalumist.

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2001. aasta määrus (EÜ) nr 1049/2001 üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (EÜT 2001, L 145, lk 43; EÜT eriväljaanne 01/03, lk 331).