Language of document :

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 22 stycznia 2020 r. – MSD Animal Health Innovation GmbH, Intervet international BV / Europejska Agencja Leków (EMA)

(Sprawa C-178/18 P)1

Odwołanie – Dostęp do dokumentów instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii – Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 – Artykuł 4 ust. 2 tiret pierwsze – Wyjątek dotyczący ochrony interesów handlowych – Artykuł 4 ust. 3 – Ochrona procesu podejmowania decyzji – Dokumenty przedstawione Europejskiej Agencji Leków w ramach wniosku o wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu weterynaryjnego produktu leczniczego – Decyzja o udzieleniu osobie trzeciej dostępu do dokumentów – Ogólne domniemanie poufności – Brak po stronie instytucji, organu lub jednostki organizacyjnej Unii Europejskiej obowiązku stosowania ogólnego domniemania poufności

Język postępowania: angielski

Strony

Wnoszące odwołanie: MSD Animal Health Innovation GmbH, Intervet international BV (przedstawiciele: C. Thomas, Barrister, J. Stratford QC, B. Kelly, Solicitor i P. Bogaert, advocaat)

Druga strona postępowania: Europejska Agencja Leków (przedstawiciele: początkowo T. Jabłoński, S. Marino, S. Drosos i A. Rusanov, następnie T. Jabłoński, S. Marino, S. Drosos, pełnomocnicy)

Sentencja

Odwołanie zostaje oddalone.

MSD Animal Health Innovation GmbH i Intervet International BV pokrywają własne koszty oraz koszty poniesione przez Europejską Agencję Leków (EMA).

____________

1 Dz.U. C 231 z 2.7.2018.