Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo High Court of Justice (England and Wales), Family Division 16. novembra 2020 – SS/MCP

(Zadeva C-603/20)

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

High Court of Justice (England and Wales), Family Division

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: SS

Tožena stranka: MCP

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali v skladu s členom 10 Uredbe Bruselj 21 sodišča države članice, v kateri je otrok običajno prebival, obdržijo pristojnost brez časovne omejitve, če je bil otrok iz te države članice neupravičeno premeščen v državo, ki ni država članica (oziroma je bil v njej zadržan), in v kateri po takšni premestitvi (oziroma zadržanju) po poteku določenega obdobja pridobi običajno prebivališče?

____________

1     Uredba Sveta (ES) št. 2201/2003 z dne 27. novembra 2003 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1347/2000 (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 19, zvezek 6, str. 243).