Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal d’arrondissement (Lucembursko) dne 13.. listopadu 2020 – Sovim SA v. Luxembourg Business Registers

(Věc C-601/20)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Tribunal d’arrondissement

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Sovim SA

Žalovaný: Luxembourg Business Registers

Předběžné otázky

Otázka č. 1

Je čl. 1 odst. 15 písm. c) směrnice (EU) 2018/8431 , kterým se mění čl. 30 odst. 5 první pododstavec směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu […]2 , v tom smyslu, že ukládá členským státům zpřístupnit informace o skutečných majitelích za každých okolností komukoli ze široké veřejnosti bez uvedení oprávněného zájmu, platný

a.     ve světle práva na respektování soukromého a rodinného života zaručeného článkem 7 Listiny základních práv Evropské unie („Listina“) vykládaným v souladu s článkem 8 Evropské úmluvy o lidských právech, s ohledem na cíle uvedené zejména v bodech 30 a 31 směrnice 2018/843, směřující zejména k boji proti praní peněz a financování terorismu; a

b.     ve světle práva na ochranu osobních údajů zaručeného článkem 8 Listiny v rozsahu, v němž je jeho cílem zajistit zejména to, aby osobní údaje byly ve vztahu k subjektu údajů zpracovávány korektně a zákonným a transparentním způsobem, aby byly shromažďovány a zpracovávány k omezeným účelům a aby byly minimalizovány?

Otázka č. 2

1.    Má být čl. 1 odst. 15 písm. g) směrnice 2018/843 vykládán v tom smyslu, že výjimečné okolnosti, na něž odkazuje, za kterých mohou členské státy stanovit výjimky z přístupu ke všem nebo k části informací o skutečných majitelích, pokud by přístup široké veřejnosti vystavil skutečného majitele nepřiměřenému riziku, riziku podvodu, únosu, vydírání, obtěžování, násilí nebo zastrašování, mohou být shledány pouze tehdy, je-li předložen důkaz o existenci nepřiměřeného rizika podvodu, únosu, vydírání, vymáhání peněz, obtěžování, násilí nebo zastrašování, které je výjimečné, opravdu hrozí konkrétní osobě skutečného majitele, je závažné, skutečné a aktuální?

2.    Je v případě kladné odpovědi takto vykládaný čl. 1 odst. 15 písm. g) směrnice 2018/843 platný ve světle práva na respektování soukromého a rodinného života zaručeného článkem 7 Listiny a práva na ochranu osobních údajů zaručeného článkem 8 Listiny?

Otázka č. 3

1.    Má být čl. 5 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES3 (dále jen „GDPR“), který ukládá ve vztahu k subjektu údajů zpracovávat údaje korektně, zákonným a transparentním způsobem, vykládán v tom smyslu, že nebrání tomu, aby

a.    osobní údaje skutečného majitele zapsané v rejstříku skutečných majitelů, vytvořeném podle článku 30 směrnice 2015/849, ve znění čl. 1 odst. 15 směrnice 2018/843, byly přístupné široké veřejnosti bez kontroly ani odůvodnění ze strany kohokoliv z veřejnosti a bez toho, aby se subjekt údajů (skutečný majitel) mohl dozvědět, kdo měl k těmto jeho osobním údajům přístup; ani tomu, aby

b.    správce takového rejstříku skutečných majitelů zpřístupnil osobní údaje skutečných majitelů neomezenému a neurčitelnému počtu osob?

2.    Má být čl. 5 odst. 1 písm. b) GDPR, který ukládá účelové omezení, vykládán v tom smyslu, že nebrání tomu, aby osobní údaje skutečného majitele zapsané v rejstříku skutečných majitelů vytvořeném podle článku 30 směrnice 2015/849, ve znění čl. 1 odst. 15 směrnice 2018/843, byly přístupné široké veřejnosti, aniž správce těchto údajů může zaručit, že jsou uvedené údaje užívány výlučně za účelem, za kterým byly shromážděny, tedy v podstatě za účelem boje proti praní peněz a financování terorismu, když široká veřejnost není orgánem odpovědným za respektování tohoto cíle?

3.    Má být čl. 5 odst. 1 písm. c) GDPR, který ukládá minimalizaci údajů, vykládán v tom smyslu, že nebrání tomu, aby široká veřejnost měla prostřednictvím rejstříku skutečných majitelů vytvořeného podle článku 30 směrnice 2015/849, ve znění čl. 1 odst. 15 směrnice 2018/843, přístup, kromě příjmení, měsíce a roku narození, státní příslušnosti a země pobytu skutečného majitele i k povaze a velikosti jím vlastněného skutečného podílu, jakož i k jeho datu narození a místu narození?

4.    Nebrání čl. 5 odst. 1 písm. f) GDPR, který ukládá, aby zpracovávání osobních údajů bylo prováděno způsobem, který zajistí náležité zabezpečení osobních údajů včetně jejich ochrany před neoprávněným či protiprávním zpracováním, čímž zaručuje integritu a důvěrnost těchto osobních údajů, tomu, aby přístup k osobním údajům skutečných majitelů dostupným v rejstříku skutečných majitelů vytvořeném podle článku 30 směrnice 2015/849, ve znění čl. 1 odst. 15 směrnice 2018/843, nepodléhal žádnému omezení, podmínkám ani povinnosti zachovávat jejich důvěrnost?

5.    Má být čl. 25 odst. 2 GDPR zaručující standardní ochranu údajů, který má zejména zajistit, aby osobní údaje standardně nebyly bez zásahu dotčeného člověka zpřístupněny neomezenému počtu fyzických osob, vykládán v tom smyslu, že nebrání tomu, aby

a.     rejstřík skutečných majitelů vytvořený podle článku 30 směrnice 2015/849, ve znění čl. 1 odst. 15 směrnice 2018/843, nevyžadoval, aby na internetové stránce uvedeného rejstříku byly registrovány osoby ze široké veřejnosti, které nahlížely do osobních údajů skutečného majitele; ani

b.     uvedenému skutečnému majiteli nebyla sdělena žádná informace o tom, že bylo nahlíženo do jeho osobních údajů zapsaných v takovém rejstříku; ani

c.     se neuplatnilo žádné omezení rozsahu a přístupnosti dotčených osobních údajů s ohledem na účel jejich zpracování?

6.    Mají být články 44 až 50 GDPR, které stanoví přísné podmínky pro předávání osobních údajů do třetích zemí, vykládány v tom smyslu, že nebrání tomu, aby takové údaje skutečného majitele zapsané v rejstříku skutečných majitelů vytvořeném podle článku 30 směrnice 2015/849, ve znění čl. 1 odst. 15 směrnice 2018/843, byly za každých okolností přístupné komukoli ze široké veřejnosti bez uvedení oprávněného zájmu a bez omezení, co se týče toho, kde se tato veřejnost nachází?

____________

1 Směrnice Evropského parlamentu a rady (EU) 2018/843 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu a směrnice 2009/138/ES a 2013/36/EU (Úř. věst. L 156, 19.6.2018, s. 43).

2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES (Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 73).

3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).