Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (piąta izba) wydanego w dniu 9 września 2020 r. w sprawie T-81/20, Anne-Marie Klose / Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, wniesione w dniu 10 listopada 2020 r. przez Anne-Marie Klose

(Sprawa C-600/20 P)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Wnosząca odwołanie: Anne-Marie Klose (przedstawiciel: I. Seher, Rechtsanwältin)

Druga strona postępowania: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

Postanowieniem z dnia 11 lutego 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (izba ds. przyjmowania odwołań do rozpoznania) odmówił przyjęcia odwołania do rozpoznania i obciążył wnoszącą odwołanie jej własnymi kosztami.

____________