Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam (Nizozemska) 24. novembra 2020 – E.K./Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(Zadeva C-624/20)

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam

Stranki

Tožeča stranka: E.K.

Tožena stranka: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali so države članice pristojne za določitev, ali je pravica do prebivanja na podlagi člena 20 PDEU kot taka po naravi začasna ali ne, ali pa mora biti to opredeljeno v pravu Unije?

2.    Če se uporabi razlaga, ki je skladna s pravom Unije, ali [potem] pri uporabi Direktive 2003/109/ES1 obstaja razlika med različnimi izvedenimi pravicami do prebivanja, ki so državljanom tretjih držav priznane na podlagi prava Unije, med katerimi sta izvedena pravica do prebivanja, ki se prizna družinskemu članu državljana Unije na podlagi Direktive 2004/38, in pravica do prebivanja na podlagi člena 20 PDEU?

3.    Ali je pravica do prebivanja na podlagi člena 20 PDEU, ki je po naravi odvisna od obstoja razmerja odvisnosti med državljanom tretje države in državljanom Unije ter je torej končna, po naravi začasna?

4.    Če je pravica do prebivanja na podlagi člena 20 PDEU po naravi začasna, ali je treba člen 3(2)(e) Direktive 2003/109 [potem] razlagati tako, da nasprotuje nacionalni ureditvi, ki zgolj dovoljenja za prebivanje na podlagi nacionalnega prava izključuje iz pridobitve statusa rezidenta za daljši čas, kot je določeno v tej direktivi?

____________

1 Direktiva Sveta 2003/109/ES z dne 25. novembra 2003 o statusu državljanov tretjih držav, ki so rezidenti za daljši čas (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 19, zvezek 6, str. 272).