Language of document : ECLI:EU:F:2010:79

PERSONALDOMSTOLENS DOM
(andra avdelningen)

den 8 juli 2010

Mål F-67/06

Christophe Lesniak

mot

Europeiska kommissionen

”Personalmål – Tjänstemän – Tillsättning – Tillfälligt anställda som tillsatts som tjänstemän – Sökande som har upptagits i en förteckning över godkända sökande före ikraftträdandet av de nya tjänsteföreskrifterna – Övergångsbestämmelser för placering i lönegrad vid rekrytering – Placering i lönegrad enligt de nya, mindre förmånliga, bestämmelserna – Artiklarna 5.4 och 12.3 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna”

Saken:      Talan väckt med stöd av artikel 236 EG och artikel 152 EA, där Chistophe Lesniak yrkat att kommissionens beslut av den 1 augusti 2005 att tillsätta honom som provanställd tjänsteman ska ogiltigförklaras i den del som avser att han placerats i lönegrad A*6, löneklass 2.

Domslut:      Talan ogillas. Vardera parten ska bära sina rättegångskostnader.

Sammanfattning

1.      Tjänstemän – Rekrytering – Placering i lönegrad – Införandet av en ny karriärstruktur genom förordning nr 723/2004 – Övergångsbestämmelser om placering i lönegrad

(Tjänsteföreskrifterna, artikel 31.1; bilaga XIII, artikel 5.2, 5.4, 12.3 och 13.1; rådets förordning nr 723/2004)

2.      Tjänstemän – Rekrytering – Placering i lönegrad – Införandet av en ny karriärstruktur genom förordning nr 723/2004 – Övergångsbestämmelser om placering i lönegrad

(Tjänsteföreskrifterna, bilaga XIII, artikel 5.4; rådets förordning nr 723/2004)

1.      Artikel 5.4 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna avser tillfälligt anställda som ”finns med i förteckningen över sökande som är lämpliga för övergång till en annan kategori” eller ”i förteckningen över dem som har klarat ett internt uttagningsprov”. Även om ett uttagningsprov för ”övergång till en annan kategori” förvisso alltid är ett internt uttagningsprov, ska denna bestämmelse tolkas på ett sådant sätt att den får en ändamålsenlig verkan. Tolkningar som leder till slutsatsen att bestämmelsen är överflödig ska således undvikas. Lagstiftaren tycks med ”internt uttagningsprov” avse uttagningsprov som syftar till att, med iakttagande av samtliga bestämmelser om rekryteringen av Europeiska unionens tjänstemän, som tjänstemän rekrytera tillfälligt anställda som redan har viss erfarenhet av arbete inom institutionen och som visat sin lämplighet för den tjänst de kommer att inneha. Denna tolkning stöds av ordalydelsen i artikel 5.2 i nämnda bilaga XIII, som enbart avser tjänstemän som finns med ”i förteckningen över sökande som är lämpliga för övergång till en annan kategori”, medan tjänstemän ”som finns med i förteckningen över dem som har klarat ett internt uttagningsprov” inte nämns. Ett sådant omnämnande hade varit omotiverat, då det är fråga om just tillsättning av anställda som redan är tjänstemän.

För att artikel 5.4 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna ska vara tillämplig, måste det vara fråga om en övergång från en ”tidigare kategori” till en ”ny kategori” antingen ett uttagningsprov som resulterar i en ”förteckning över sökande som är lämpliga för övergång till en annan kategori” eller efter ett internt uttagningsprov som lett till en sådan övergång. Lagstiftaren har således, när den använt sitt stora utrymme för skönsmässig bedömning beträffande såväl övergångsbestämmelser som kriterier för placering i lönegrad, avvikit från den allmänna regeln om placeringen av nyrekryterade tjänstemän i artikel 31.1 i tjänsteföreskrifterna, som kompletteras av artikel 12.3 eller 13.1 i bilaga XIII till dessa föreskrifter, vad gäller sökande som upptagits i en förteckning över lämpliga kandidater och som rekryterats mellan den 1 maj 2004 och den 30 april 2006 respektive efter den 1 maj 2006, genom att fördelen att placeras i en annan lönegrad än den som angetts i meddelandet om uttagningsprov förbehålls anställda som rekryteras som provanställda tjänstemän och som redan har erfarenhet av arbete inom institutionen och när ovannämnda uttagningsprov avslutas redan har visat sin lämplighet för anställning i en högre kategori.

(se punkterna 50, 51, 54 och 55)

Hänvisning till

Förstainstansrätten: 6 mars 1997, de Kerros och Kohn-Bergé mot kommissionen, T‑40/96 och T‑55/96, REGP 1997, s. I‑A‑47 och II‑135, punkterna 45 och 46; 12 november 1998, Carrasco Benítez mot kommissionen, T‑294/97, REGP 2003, s. I‑A‑601 och II‑1819, punkt 51

2.      Det finns inget skäl att, i avsaknad av tydliga indikationer i den riktningen, tro att lagstiftaren avsett att låta även sökanden som godkänts i ett allmänt uttagningsprov – som utöver tjänstemän och tillfälligt anställda (som också kan tillåtas delta i ett sådant prov) även riktar sig till kandidater utanför unionsinstitutionerna – omfattas av artikel 5.4 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna. En vid tolkning av artikel 5.4 i nämnda bilaga XIII, där även personer som godkänts i ett allmänt uttagningsprov omfattas av bestämmelsen, krävs inte heller för att säkerställa likabehandling av tillfälligt anställda som godkänts i ett allmänt respektive ett internt uttagningsprov. Det ska konstateras att tillfälligt anställda som godkänts i ett uttagningsprov som anordnats för att tillsätta tjänster i den kategori de redan tillhör inte befinner sig i samma situation som personer som godkänts i ett uttagningsprov vars syfte eller resultat är en övergång till en högre kategori och därmed ett tydligt karriäravancemang. Den omständigheten att lagstiftaren genom att anta artikel 5.4 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna har tillsett att dessa tillfälligt anställda i undantagsfall kan tillsättas som provanställda tjänstemän, i den lönegrad de hade i den tidigare kategorin medför inte någon godtycklig eller uppenbart olämplig åtskillnad, sett till det syfte som lagstiftaren eftersträvar, i förhållande till tillfälligt anställda som efter ett allmänt uttagningsprov rekryteras som tjänstemän i den kategori de tillhörde.

Det kan tilläggas att en vid tolkning av artikel 5.4 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna riskerar att förhindra likabehandling av personer som godkänts i samma uttagningsprov, vilka enligt rättspraxis faktiskt och rättsligt befinner sig i en jämförbar situation och om det inte föreligger objektiva skäl för åtskillnad ska behandlas lika, särskilt vad gäller placering i lönegrad. En åtskillnad i behandling beroende på om rekryteringen skett före eller efter det att ändringen av tjänsteföreskrifterna trädde i kraft är dock objektivt motiverad av att unionslagstiftaren måste vara fri att när som helst göra ändringar i tjänsteföreskrifterna som denne anser vara förenliga med tjänstens intresse, även om de nya bestämmelserna är mindre förmånliga för tjänstemännen än de tidigare.

(se punkterna 59–61)

Hänvisning till

Domstolen: 5 december 1974, Van Belle mot rådet, 176/73, REG 1974, s. 1361, punkt 8; 22 december 2008, Centeno Mediavilla m.fl. mot kommissionen, C‑443/07, REG 2008, s. I‑10945, punkt 79

Förstainstansrätten: 9 juli 1997, Monaco mot parlamentet, T‑92/96, REGP 1997, s. I‑A‑195 och II‑573, punkt 55; 16 mars 2004, Afari mot ECB, T‑11/03, REGP 2004, s. I‑A‑65 och II‑267, punkt 65; 11 juli 2007, Centeno Mediavilla m.fl. mot kommissionen, T‑58/05, REG 2007, s. II‑2523, punkt 86