Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 28 września 2011 r. - Pereira Sequeira przeciwko Komisji

(Sprawa F-65/06)1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Powołanie - Konkurs wewnętrzny opublikowany przed dniem 1 maja 2004 r. - Członek personelu tymczasowego wpisany na listę odpowiednich kandydatów przed dniem 1 maja 2006 - Zaszeregowanie do grupy - Artykuł 5 ust. 4 i art. 12 ust. 3 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego - Dodatek sekretarski - Skarga w części niedopuszczalna i w części oczywiście bezzasadna)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Rosa Maria Pereira Sequeira (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: początkowo T. Bontinck i J. Feld, adwokaci, następnie T. Bontinck i S. Woog, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i H. Krämer, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego, zakomunikowanej skarżącej w dniu 19 września 2005 r., na mocy której skarżąca, członek personelu tymczasowego i laureat konkursu wewnętrznego COM/PC//04, została powołana na urzędnika w grupie zaszeregowania C*1, na podstawie przepisów załącznika XIII do regulaminu pracowniczego

Sentencja postanowienia

Skarga zostaje w części odrzucona jako niedopuszczalna i w części oddalona jako oczywiście bezzasadna.

Każda za stron ponosi własne koszty.

____________

1 - Dz.U. C 165 z 15.7.2006, s. 36.