Language of document : ECLI:EU:F:2011:157

POSTANOWIENIE SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ
(pierwsza izba)

z dnia 28 września 2011 r.


Sprawa F‑65/06


Rosa Maria Pereira Sequeira

przeciwko

Komisji Europejskiej

Służba publiczna – Urzędnicy – Powołanie – Konkurs wewnętrzny ogłoszony przed dniem 1 maja 2004 r. – Członek personelu tymczasowego umieszczony na liście odpowiednich kandydatów przed dniem 1 maja 2006 r. – Grupa zaszeregowania – Artykuł 5 ust. 4 i art. 12 ust. 3 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego – Dodatek sekretarski – Skarga w części oczywiście niedopuszczalna, a w części oczywiście bezzasadna

Przedmiot:      Skarga wniesiona na podstawie art. 236 WE i art. 152 EWEA, w której R.M. Pereira Sequeira żąda stwierdzenia nieważności decyzji Komisji w sprawie zatrudnienia jej w charakterze urzędnika na okresie próbnym ze skutkiem od dnia 16 marca 2005 r. w zakresie, w jakim decyzja ta ustala jej zaszeregowanie do kategorii C* grupa 1 stopień 2.

Orzeczenie:      Skarga zostaje w części odrzucona, a w części oddalona. Każda za stron ponosi własne koszty.

Streszczenie

1.      Urzędnicy – Zatrudnienie – Powołanie do grupy zaszeregowania – Powołanie do grupy zaszeregowania grupy funkcyjnej wymienionej w ogłoszeniu o konkursie – Wprowadzenie nowej struktury zatrudnienia rozporządzeniem nr 723/2004 – Przepisy przejściowe dotyczące zaszeregowania do grupy

(regulamin pracowniczy, art. 31 ust. 1, załącznik XIII, art. 2 ust. 1, art. 12 ust. 3; warunki zatrudnienia innych pracowników, załącznik, art. 1; rozporządzenie Rady nr 723/2004)

2.      Urzędnicy – Zatrudnienie – Powołanie do grupy zaszeregowania – Wprowadzenie nowej struktury zatrudnienia rozporządzeniem nr 723/2004 – Przepisy przejściowe dotyczące zaszeregowania do grupy

(regulamin pracowniczy, art. 31 ust. 1, załącznik XIII, art. 5 ust. 4, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1; rozporządzenie Rady nr 723/2004)

3.      Urzędnicy – Zatrudnienie – Powołanie do grupy zaszeregowania i zaklasyfikowanie na stopień – Członek personelu tymczasowego powołany na urzędnika

(regulamin pracowniczy, art. 32, załącznik XIII, art. 5 ust. 4; warunki zatrudnienia innych pracowników, art. 8)

1.      Artykuł 31 ust. 1 regulaminu pracowniczego stanowi, że laureaci konkursu są powoływani do grupy zaszeregowania grupy funkcyjnej wymienionej w ogłoszeniu o konkursie, który przeszli.

Z przytoczonego przepisu z konieczności wynika, że laureaci konkursów do służby publicznej powinni być powoływani na urzędników na okresie próbnym do grupy zaszeregowania wymienionej w ogłoszeniu o konkursie, w wyniku którego zostali zatrudnieni. Jednak określenie poziomu stanowisk do obsadzenia oraz warunków powołania laureatów na te stanowiska, którego zainteresowana instytucja dokonała w ramach przepisów dawnego regulaminu pracowniczego, redagując ogłoszenie o konkursie, nie mogło wywoływać nadal skutków po dniu 1 maja 2004 r., którą to datę prawodawca Unii przyjął jako datę wejścia w życie nowej struktury zatrudnienia urzędników.

Uprawnienie laureatów konkursów do otrzymania powołania do grupy zaszeregowania wskazanej w ogłoszeniu o konkursie może znajdować zastosowanie tylko wtedy, gdy prawo nie ulegnie zmianie, ponieważ oceny zgodności decyzji z prawem dokonuje się z uwzględnieniem okoliczności prawnych obowiązujących w chwili jej wydawania, a więc przepis ten nie może zobowiązywać organu powołującego do podjęcia decyzji niezgodnej z regulaminem pracowniczym w brzmieniu zmienionym przez prawodawcę, a zatem niezgodnej z prawem.

Przepis przejściowy z art. 2 ust. 1 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego ma jedynie na celu przekształcenie z dniem 1 maja 2004 r. grup zaszeregowania, które mieli już urzędnicy i pracownicy w dniu 30 kwietnia 2004 r., w celu zastosowania do nich nowej struktury zatrudnienia, która miała wejść w pełni w życie w dniu 1 maja 2006 r. Przepis ten, rozumiany w związku z art. 1 załącznika do warunków zatrudnienia innych pracowników, dotyczy jedynie osób, które w dniu 1 maja 2004 r. były zaszeregowane w którejś z grup wymienionych w kolumnie „poprzednia grupa zaszeregowania”, ponieważ prawodawca pragnął zachować sytuację personelu wypracowaną przed tą datą.

Uchylenie z dniem 1 maja 2004 r. grup zaszeregowania w strukturze zatrudnienia wskazanych w ogłoszeniach o konkursach spowodowane wprowadzeniem nowej struktury zatrudnienia skłoniło prawodawcę do przyjęcia przepisów przejściowych załącznika XIII do regulaminu pracowniczego, a w szczególności art. 12 ust. 3 tego załącznika, w celu określenia zaszeregowania laureatów konkursów ogłoszonych przed dniem 1 maja 2004 r. lub po tej dacie, umieszczonych na listach odpowiednich kandydatów przed dniem 1 maja 2006 r. i zatrudnionych między dniem 1 maja 2004 r. a dniem 1 maja 2006 r.

Prawdą jest, że tabela z art. 12 ust. 3 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego, która dokonuje konwersji grup zaszeregowania wskazanych w ogłoszeniach o konkursach na pośrednie grupy zaszeregowania, nie pokrywa się z tabelą z art. 2 ust. 1 tego załącznika, w której dawne grupy zaszeregowania urzędników zajmujących stanowiska przed dniem 1 maja 2004 r. zostały przekształcone w nowe pośrednie grupy zaszeregowania.

Jednak prawodawca może przyjąć na przyszłość, w interesie służby, zmiany do przepisów regulaminu, nawet jeśli zmienione przepisy są mniej korzystne niż poprzednie.

(zob. pkt 36–40, 43–45)

Odesłanie:

Sąd Pierwszej Instancji: sprawa T‑121/97 Ryan przeciwko Trybunałowi Obrachunkowemu, 30 września 1998 r., pkt 98; sprawa T‑58/05 Centeno Mediavilla i in. przeciwko Komisji, 11 lipca 2007 r., pkt 100, 109, 110, 113

2.      Artykuł 5 ust. 4 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego dotyczy członków personelu tymczasowego umieszczonych „na liście kandydatów [kwalifikujących się] do przeniesienia z jednej kategorii do innej” lub „umieszczonych na liście kandydatów pomyślnie zakwalifikowanych do [na liście laureatów] konkursu wewnętrznego”. Chociaż konkurs „na wyższą kategorię” jest również z uwagi na swój charakter konkursem wewnętrznym, wykładni rozpatrywanego przepisu należy dokonywać w taki sposób, by nadać mu skuteczność, unikając w miarę możliwości jakiejkolwiek wykładni prowadzącej do wniosku, że przepis ten jest niepotrzebny. Prawodawca poprzez „konkurs wewnętrzny” miał jak widać na myśli tzw. konkursy w celu powołania na urzędników, których celem jest stworzenie możliwości zatrudnienia w charakterze urzędników, przy poszanowaniu wszystkich przepisów regulaminu pracowniczego regulujących dostęp do europejskiej służby publicznej, pracowników posiadających już pewne doświadczenie w pracy na rzecz instytucji, którzy wykazali swą zdolność do należytego wypełniania obowiązków na stanowiskach do obsadzenia. Wykładnię taką potwierdza brzmienie art. 5 ust. 2 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego, który dotyczy jedynie urzędników, umieszczonych „na liście kandydatów [kwalifikujących się] do przeniesienia z jednej kategorii do innej”, bez wzmianki o urzędnikach „umieszczonych na liście kandydatów pomyślnie zakwalifikowanych do [na liście laureatów] konkursu wewnętrznego”. Taka wzmianka nie miałaby uzasadnienia, ponieważ w rzeczy samej nie ma powodu powoływać na urzędników pracowników, którzy już są urzędnikami.

Aby art. 5 ust. 4 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego znajdował zastosowanie, powinno mieć miejsce przeniesienie z „dawnej kategorii” do „nowej kategorii” w następstwie bądź konkursu prowadzącego do utworzenia „listy kandydatów [kwalifikujących się] do przeniesienia z jednej kategorii do innej”, bądź konkursu wewnętrznego w celu powołania na urzędnika, powodującego w efekcie takie przeniesienie do innej kategorii. Prawodawca tym samym odszedł, w ramach korzystania z szerokiego zakresu uznania w obszarze zarazem przepisów przejściowych, jak i kryteriów zaszeregowania, od ogólnej zasady dotyczącej zaszeregowania nowo zatrudnionych urzędników, ustanowionej w art. 31 ust. 1 regulaminu pracowniczego i uzupełnionej przepisami art. 12 ust. 3, czy art. 13 ust. 1 załącznika XIII do tego regulaminu, w odniesieniu do laureatów umieszczonych na liście odpowiednich kandydatów przed dniem 1 maja 2006 r. i zatrudnionych, odpowiednio, pomiędzy dniem 1 maja 2004 r. a dniem 30 kwietnia 2006 r., oraz po dniu 1 maja 2006 r., i zastrzegł zaszeregowanie do innej grupy niż wskazana w ogłoszeniu o konkursie dla pracowników zatrudnionych w charakterze urzędników na okres próbny, posiadających już doświadczenie w pracy na rzecz instytucji, którzy w następstwie wymienionych powyżej konkursów wykazali swą zdolność do należytego wypełniania obowiązków na stanowiskach należących do wyższej kategorii.

(zob. pkt 65, 66, 71, 72)

Odesłanie:

Sąd Pierwszej Instancji: sprawy połączone T‑40/96 i T‑55/96 de Kerros i Kohn‑Bergé przeciwko Komisji, 6 marca 1997 r., pkt 45, 46; sprawa T‑294/97 Carrasco Benítez przeciwko Komisji, 12 listopada 1998 r., pkt 51

Sąd do spraw Służby Publicznej: sprawa F‑13/09 Peláez Jimeno przeciwko Parlamentowi, 12 maja 2010 r., pkt 40, 41, 46, 47

3.      Prawo Unii nie ustanawia wyraźnie ani zasady ciągłości kariery zawodowej, ani zasady prawa do kariery zawodowej. Tym bardziej ekspektatywa rozwoju kariery zawodowej członka personelu tymczasowego, który został urzędnikiem, nie jest w ogólny sposób uznawana przez prawo Unii. Artykuł 32 akapit trzeci regulaminu pracowniczego stanowi jedynie, że członek personelu tymczasowego w przypadku powołania go na urzędnika zachowuje stopień uzyskany do czasu swojego powołania na urzędnika.

Artykuł 32 regulaminu pracowniczego i art. 8 warunków zatrudnienia innych pracowników w wersji obowiązującej do dnia 30 kwietnia 2004 r. dopuszczają możliwość, by członkowie personelu tymczasowego kontynuowali ścieżkę kariery zawodowej w charakterze urzędników, zgodnie z określonymi w regulaminie pracowniczym procedurami i w takich przypadkach staż na danym stopniu osiągnięty w charakterze członka personelu tymczasowego zachowuje się, jeżeli dany pracownik został powołany na urzędnika w tej samej grupie zaszeregowania bezpośrednio po upływie tego okresu.

Jednakże po pierwsze, przytoczone przepisy ograniczają się jedynie do zagwarantowania członkowi personelu tymczasowego powołanemu na urzędnika w tej samej grupie zaszeregowania zachowania stażu na stopniu, a po drugie, ciągłość kariery zawodowej jest zapewniona zgodnie z określonymi w regulaminie pracowniczym procedurami. Wreszcie należy stwierdzić, że wyłączając art. 5 ust. 4 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego, który jako przepis przejściowy należy interpretować w sposób ścisły, pozostałe przepisy regulaminu pracowniczego nie przyznają członkom personelu tymczasowego możliwości otrzymania powołania na urzędnika do grupy zaszeregowania, w której byli zaszeregowani, jeżeli ta grupa była wyższa niż grupa zaszeregowania, na którą ogłoszono konkurs, który oni przeszli.

(zob. pkt 83, 90, 91)

Odesłanie:

Sąd do spraw Służby Publicznej: sprawa F‑33/07 Toronjo Benitez przeciwko Komisji, 5 marca 2008 r., pkt 87