Language of document :

22. mai 2006 esitatud hagi - Ragnar Bergström versus komisjon

(Kohtuasi F-64/06)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Ragnar Bergström (Linkebeek, Belgia) (esindajad: advokaadid T. Bontinck ja J. Feld )

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

tühistada individuaalne otsus, mis võeti vastu 16. septembril 2005 ja tehti teatavaks 28. septembril 2005, ajutise töötaja ametikohalt Euroopa Ühenduste ametniku ametikohale üleviimise kohta;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hagejat informeeriti 26. aprillil 2004, et ta on läbinud teenistusastme A7/A6 administraatorite töölevõtmise reservnimekirja avatud konkursi COM/A/3/02, millekohane teade avaldati 25. juulil 2002. Pärast uue personalieeskirja jõustumist nimetati ta Euroopa Ühenduste ametnike personalieeskirjade XIII lisa kohaselt ametnikuks samal ametikohal, millel ta töötas ajutise töötajana, ja tema palgaastmeks määrati A*6 järk 2.

Hagi põhjenduses osundab hageja Euroopa Ühenduste ametnike personalieeskirjade XIII lisa artiklite 31 ja 62, samuti artiklite 5 ja 2 rikkumisele.

Hageja viitab samuti õiguspärase ootuse, omandatud õiguste kaitse ja samal palgaastmel või samu ülesandeid täitvate teenistujate võrdse kohtlemise põhimõtete rikkumisele.

____________