Language of document :

Talan väckt den 22 maj 2006 - Pereira Sequeira mot kommissionen

(Mål F-65/06)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Rosa Maria Pereira Sequeira (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna T. Bontinck och J. Feld)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara det individuella beslutet om byte av kategori med verkan från och med den 16 augusti 2005, vilket meddelades den 19 september 2005, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Svaranden har godkänts i det interna uttagningsprovet COM/PC/04 och tillsatts som tjänsteman i lönegrad C*1, det vill säga samma lönegrad som hon var placerad i när hon senast tjänstgjorde i egenskap av tillfälligt anställd. Hon var tidigare placerad i en fördelaktigare lönegrad, men flyttades ned till C*1 innan hon tillsattes som tjänsteman.

Sökanden åberopar till stöd för sin talan att kommissionen har åsidosatt artiklarna 31 och 62 i tjänsteföreskrifterna, liksom artiklarna 5 och 2 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna.

Sökanden gör även gällande att kommissionen har åsidosatt principerna om skydd för berättigade förväntningar och om rätten att bibehålla förvärvade rättigheter.

____________