Language of document :

Sag anlagt den 16. juni 2006 - Kyriazi mod Kommissionen

(Sag F-66/06)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Kalliopi Kyriazi (Clabecq, Belgien) (ved avocat E. Boigelot)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande

Annullation af afgørelsen af 12. september 2005 om at udnævne sagsøgeren til tjenestemand på prøve med indplacering i lønklasse C*1, løntrin 2, og af alle efterfølgende og/eller hermed forbundne afgørelser, såsom afgørelsen om at ophæve sagsøgerens sekretariatstillæg og om ikke at genindføre det efter hendes fastansættelse.

Annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse af 6. marts 2006 om afslag på sagsøgerens klage med påstand om annullation af ovennævnte afgørelse.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren, som bestod den interne udvælgelsesprøve med henblik på overgang til kategori KOM/PC/04, var midlertidigt ansat ved Kommissionen i lønklasse C*2 (tidligere lønklasse C5) på tidspunktet for hendes optagelse på listen over egnede ansøgere fra nævnte udvælgelsesprøve og frem til den 31. juli 2004. Dernæst arbejdede hun som vikar ved samme institution frem til den 1. november 2004, hvor hun på ny blev ansat som midlertidig ansat og indplaceret i lønklasse C*1, uden at oppebære det sekretariatstillæg, hun havde modtaget i henhold til den foregående kontrakt. Den 16. april 2005 blev hun udnævnt til prøveansat tjenestemand med samme indplacering.

Sagsøgeren har til støtte for søgsmålet anført, at administrationen har tilsidesat vedtægtens artikel 31, stk. 1, og artikel 25, stk. 2, samt artikel 5 og 18 i vedtægtens bilag XIII. Sagsøgeren har ligeledes anført, at der er sket tilsidesættelse af væsentlige formforskrifter og af bestemmelserne i meddelelsen om udvælgelsesprøven, samt af en række almindelige retsprincipper, navnlig principperne om beskyttelse af den berettigede forventning, retssikkerhed, god forvaltningsskik og ligebehandling.

Sagsøgeren er desuden af den opfattelse, at Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 723/2004 af 22. marts 2004 om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og af ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne 1 er ulovlig med hensyn til den del, der indføjer artikel 5, stk. 4, i vedtægtens bilag XIII, for så vidt som ansættelsesmyndigheden fortolker denne bestemmelse således, at den er berettiget til at indplacere sagsøgeren i lønklasse C*1, løntrin 2, i strid med ordlyden af vedtægtens artikel 31 og med flere retsprincipper.

____________

1 - EUT L 124, af 27.4.2004, s. 1.