Language of document :

16. juunil 2006 esitatud hagi - Kyriazi versus komisjon

(Kohtuasi F-66/06)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Kalliopi Kyriazi (Clabecq, Belgia) (esindaja: advokaat E. Boigelot)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

tühistada 12. septembri 2005. aasta otsus nimetada hageja katseajal olevaks ametnikuks ja määrata ta palgaastme C*1 järku 2 ning kõik sellele järgnevad ja/või sellega seotud aktid nagu otsus tühistada tema sekretäri toetus ja seda mitte ennistada pärast tema alaliselt ametisse nimetamist;

tühistada ametisse nimetava asutuse 6. märtsi 2006. aasta otsus jätta rahuldamata hageja kaebus eespool nimetatud otsuse tühistamise kohta;

mõista kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja, kes on edukalt läbinud sisekonkursi COM/PC/04 ühelt ametikategoorialt teisele üleminekuks, oli nimetatud konkursi nimekirja koostamiseni ja kuni 31. juulini 2004 komisjoni ajutine töötaja palgaastmel C*2 (endine palgaaste C5). Seejärel töötas ta ajutiselt samas institutsioonis kuni 1. novembrini 2004, mil ta võeti uuesti tööle ajutise töötajana ja määrati palgaastmesse C*1 ilma sekretäri toetuseta, mida ta sai eelmise lepingu alusel. 16. prillil 2005 nimetati ta katseajal olevaks ametnikuks samas palgaastmes.

Oma hagi toetuseks väidab hageja, et ametiasutus on rikkunud personalieeskirjade artikli 31 lõiget 1 ja artikli 25 lõiget 2 ning personalieeskirjade XIII lisa artikleid 5 ja 18. Ta viitab samuti oluliste menetlusnormide ja konkursiteadaande sätete rikkumisele ning mitmete õiguse üldpõhimõtete, eelkõige õiguspärase ootuse kaitse, õiguskindluse, hea halduse ja võrdse kohtlemise põhimõtete rikkumisele.

Hageja leiab lisaks, et nõukogu 22. märtsi 2004. aasta määrus (EÜ, Euratom) nr 723/2004, millega muudetakse Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirju ja Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimusi,1 on õigusvastane osas, milles see kehtestab personalieeskirjade XIII lisa artikli 5 lõike 4, kuna ametisse nimetav asutus tõlgendab seda sätet nii, et see lubab tal määrata hageja palgaastme C*1 järku 2 personalieeskirjade artiklit 31 ja mitmeid õiguse põhimõtteid rikkudes.

____________

1 - ELT L 124, 27.4.2004, lk 1.