Language of document : ECLI:EU:F:2008:39

SODBA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE (drugi senat)

z dne 3. aprila 2008

Zadeva F-68/06

Reint J. Bakema

proti

Komisiji Evropskih skupnosti

„Javni uslužbenci – Pogodbeni uslužbenci – Razvrstitev v naziv – Funkcionalna skupina IV – Diploma – Poklicne izkušnje“

Predmet: Tožba, vložena na podlagi člena 236 ES in člena 152 AE, s katero R. J. Bakema, pogodbeni uslužbenec Komisije, predlaga, po eni strani, naj se za nično razglasi odločba organa, pooblaščenega za sklepanje pogodb o zaposlitvi, s katero je bila zavrnjena njegova pritožba zoper odločbo, s katero je navedeni organ določil njegovo razvrstitev v funkcionalno skupino IV, naziv 14, plačilni razred 1, na podlagi pogodbe pogodbenega uslužbenca, ki je bila podpisana 25. oktobra 2005 in je začela učinkovati 1. novembra 2005, in naj se Komisiji naloži, da ga razvrsti v naziv 16 funkcionalne skupine IV, ter naj se mu, po drugi strani, dodeli ustrezen znesek odškodnine.

Odločitev: Odločba, s katero je organ, pooblaščen za sklepanje pogodb o zaposlitvi, tožečo stranko razvrstil v funkcionalno skupino IV, naziv 14, plačilni razred 1, na podlagi pogodbe, podpisane 25. oktobra 2005, s katero je postala pogodbeni uslužbenec Komisije, se razglasi za nično. V preostalem se tožba zavrne. Vsaka stranka nosi svoje stroške.

Povzetek

Uradniki – Pogodbeni uslužbenci – Razvrstitev

(Kadrovski predpisi za uradnike, člen 5(3)(b); Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev, člen 82(2))

Komisija za uporabo člena 7(1)(d) in (3) Splošnih določb za izvajanje o postopkih zaposlitve in dela pogodbenih uslužbencev Komisije, v katerem je določena razvrstitev teh uslužbencev na podlagi trajanja upoštevnih delovnih izkušenj, ki se izračuna od datuma, ko je zainteresirana oseba izpolnila minimalne zahtevane kvalifikacije za zaposlitev, ne more – ne da bi kršila obseg člena 82(2)(c) Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev, po katerem je za zaposlitev pogodbenega uslužbenca v funkcionalni skupini IV potrebna najmanj izobrazba, ki ustreza vsaj triletnemu z diplomo potrjenemu zaključenemu univerzitetnemu študiju, kot je zaradi enakega besedila jasno iz člena 5(3)(b) Kadrovskih predpisov, v katerem je enaka zahteva določena za uradnike – zavrniti upoštevanja diplome, ne da bi predhodno preučila vsebino izobraževalnega programa, potrjenega z navedeno diplomo, in preverila, ali je s to diplomo lahko potrjen zaključen univerzitetni študij.

(Glej točki 41 in 42.)