Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 8. júla 2010 - Lesniak/Komisia

(vec F-67/06)1

(Verejná služba - Úradníci - Vymenovanie - Dočasní zamestnanci menovaní za úradníkov - Uchádzači zapísaní na zozname úspešných uchádzačov výberového konania uverejneného pred nadobudnutím účinnosti nového služobného poriadku - Zaradenie do platovej triedy podľa nevýhodnejších nových pravidiel - Článok 5 ods. 4 a článok 12 ods. 3 prílohy XIII služobného poriadku)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Christophe Lesniak (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall a H. Krämer, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalovanú: Rada Európskej únie (v zastúpení: M. Simm a I. Šulce, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia Komisie z 8. augusta 2005 o vymenovaní žalobcu, ktorý bol v tom čase dočasným zamestnancom zaradeným do platovej triedy A*10, platového stupňa 2 a úspešným uchádzačom externého výberového konania PE/99/A, za úradníka v skúšobnej dobe so zaradením do platovej triedy A*6, platového stupňa 2

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Každý účastník konania znáša vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 178, 29.7.2006., s. 43.