Language of document :

Жалба, подадена на 31 май 2019 г. — PNB Banka и др./ЕЦБ

(Дело T-330/19)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподатели: PNB Banka AS (Рига, Латвия), CR и CT (представители: O. Behrends и M. Kirchner, lawyers)

Ответник: Европейска централна банка

Искания

Жалбоподателите молят Общия съд:

да отмени решението на ЕЦБ от 21 март 2019 г. относно предложението за придобиване на квалифицирано дялово участие от жалбоподателите в целевата банка,

да осъди ответника да понесе съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Жалбоподателите изтъкват осем основания в подкрепа на жалбата.

Първо основание: срокът за извършване на оценка от ЕЦБ съгласно член 22, параграф 2 от Директива 2013/36/ЕС1 е изтекъл преди обжалваното решение и следователно вече не е било възможно ЕЦБ да възрази срещу предложеното придобиване.

Второ основание: ЕЦБ е нарушила процедурата по член 15 от Регламента ЕНМ2 и членове 85—87 от Рамковия регламент за ЕНМ3 .

Трето основание: обжалваното решение е основано на погрешно тълкуване и прилагане на критериите за оценка съгласно член 23 от Директива 2013/36/ЕС и транспонирането ѝ в Латвия.

Четвърто основание: ЕЦБ е нарушила принципа на пропорционалност.

Пето основание: ЕЦБ не е взела предвид дискреционния характер на решението да възрази срещу предложеното придобиване.

Шесто основание: ЕЦБ е изопачила релевантните факти по случая.

Седмо основание: ЕЦБ е нарушила принципите на защита на оправданите правни очаквания и на правна сигурност.

Осмо основание: ЕЦБ е нарушила принципа nemo auditor, като е пропуснала да вземе предвид своята собствена отговорност за загубата на доверие в процеса на регулиране.

____________

1 Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (ОВ L 176, 2013 г., стр. 338).

2 Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 година за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции (ОВ L 287, 2013 г., стр. 63).

3 Регламент (ЕС) № 468/2014 на Европейската централна банка от 16 април 2014 година за създаване на рамката за сътрудничество в единния надзорен механизъм между Европейската централна банка и националните компетентни органи и с определените на национално равнище органи (ЕЦБ/2014/17) (ОВ L 141, 2014 г., стр. 1).