Language of document :

Sag anlagt den 31. maj 2019 – PNB Banka m.fl. mod ECB

(Sag T-330/19)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøgere: PNB Banka AS (Riga, Letland), CR og CT (ved advokaterne O. Behrends og M. Kirchner)

Sagsøgt: Den Europæiske Centralbank

Sagsøgernes påstande

ECB’s afgørelse af 21. marts 2019 vedrørende sagsøgernes påtænkte erhvervelse af kvalificerede kapitalandele i target banken.

Sagsøgte tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgerne anført otte anbringender.

Første anbringende om, at ECB’s vurderingsperiode i henhold til artikel 22, stk. 2, i direktiv 2013/36/EU 1 udløb inden den anfægtede afgørelse, og at det derfor ikke længere var muligt for ECB at gøre indsigelse mod den påtænkte erhvervelse.

Andet anbringende om, at ECB tilsidesatte proceduren i henhold til artikel 15 i SSM-forordningen 2 samt artikel 85-87 i SSM-rammeforordningen 3 .

Tredje anbringende om, at den anfægtede afgørelse er baseret på en fejlagtig fortolkning og anvendelse af vurderingskriterierne i henhold til artikel 23 i direktiv 2013/36/EU og den lettiske gennemførelse heraf.

Fjerde anbringende om, at ECB tilsidesatte proportionalitetsprincippet.

Femte anbringende om, at ECB ikke tog hensyn til den skønsmæssige karakter af en afgørelse om indsigelse mod en påtænkt erhvervelse.

Sjette anbringende om, at ECB fordrejede sagens relevante omstændigheder.

Syvende anbringende om, at ECB tilsidesatte princippet om beskyttelse af den berettigede forventning og retssikkerhedsprincippet.

Ottende anbringende om, at ECB tilsidesatte princippet om nemo auditor ved ikke at tage hensyn til dens eget ansvar for tab af tillid til reguleringsprocessen.

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26.6.2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber, om ændring af direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF (EUT 2013, L 176, s. 338).

2     Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 af 15.10.2013 om overdragelse af specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter (EUT 2013, L 287, s. 63).

3     Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 468/2014 af 16.4.2014 om fastlæggelse af en ramme for samarbejde inden for Den Fælles Tilsynsmekanisme mellem Den Europæiske Centralbank og de kompetente nationale myndigheder og med de udpegede nationale myndigheder (SSM-rammeforordningen) (ECB/2014/17) (EUT 2014, L 141, s. 1).