Language of document :

Преюдициално запитване от Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen (Германия), постъпило на 4 май 2021 г. — VA/Deutsche Rentenversicherung Bund

(Дело C-283/21)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen

Страни в главното производство

Жалбоподател: VA

Ответник: Deutsche Rentenversicherung Bund

Встъпила страна: RB

Преюдициални въпроси

Трябва ли съгласно разпоредбите на Нидерландия — като компетентна държава членка съгласно дял II от Регламент (ЕО) № 883/20041 — при придобиване на пенсионни права да се зачита периодът за гледане на малко дете по смисъла на член 44, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 987/20092 , при положение че периодът за гледане на малко дете в Нидерландия представлява всъщност единствено период на пребиваване в страната?

При отрицателен отговор на първия въпрос:

Трябва ли член 44, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 987/2009 да се тълкува в по-широк смисъл, предвид по-нататъшното развитие на решенията на Съда на ЕС от 23 ноември 2000 г. по дело C–135/993 и от 19 юли 2012 г. по дело C–522/104 , а именно, че компетентната държава членка следва да признае периода за гледане на малко дете и в случаите, когато лицето, отглеждало детето, преди или след този период действително има пенсионни права на база професионално образование или заетост само в системата на тази държава, но непосредствено преди или след изтичането на периода за гледане на малко дете не е плащало осигурителни вноски в тази система?

____________

1     Регламент на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година за координация на системите за социална сигурност (ОВ L 166, 2004 г., стр. 1, Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 7, стр. 82).

2     Регламент на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност (ОВ L 284, 2009, стр. 1).

3     ECLI:EU:C:2000:647, Elsen.

4     ECLI:EU:C:2012:475, Reichel-Albert.