Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landessozialgerichts Nordrhein-Westfalen (Saksa) on esittänyt 4.5.2021 – VA v. Deutsche Rentenversicherung Bund

(Asia C-283/21)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen

Pääasian asianosaiset

Kantaja: VA

Vastaaja: Deutsche Rentenversicherung Bund

Muu osapuoli: RB

Ennakkoratkaisukysymykset

Otetaanko Alankomaiden – asetuksen (EY) N:o 883/2004 1 II osaston säännösten mukaisena toimivaltaisena jäsenvaltiona – säännöksissä asetuksen (EY) N:o 987/2009 2 44 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu lastenhoitokausi huomioon siten, että Alankomaissa lasten hoitamiseen käytetty aika pelkkänä asumiskautena perustaa eläkeoikeuden?

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan kieltävästi:

Onko asetuksen N:o 987/2009 44 artiklan 2 kohtaa – sellaisena kuin sitä on tulkittu unionin tuomioistuimen 23.11.2000 antamassa tuomiossa C-135/99 3 ja 19.7.2012 antamassa tuomiossa C-522/10 4 – tulkittava laajentavasti siten, että toimivaltaisen jäsenvaltion on otettava lastenhoitokausi huomioon myös silloin, kun lapsia hoitaneelle henkilölle on ennen lastenhoitoa ja sen jälkeen täyttynyt koulutuksen tai työskentelyn perusteella eläkeoikeuden perustavia kausia ainoastaan kyseisen valtion järjestelmässä, mutta hän ei ole välittömästi ennen lastenhoitoa tai sen jälkeen maksanut vakuutusmaksuja tähän järjestelmään?

____________

1 Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta 29.4.2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 883/2004 (EUYL 2004, L 166, s. 1).

2 Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä 16.9.2009 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 987/2009 (EUVL 2009, L 284, s. 1).

3 ECLI :EU:C:2000:647, Elsen.

4 ECLI:EU:C:2012:475, Reichel-Albert.