Language of document :

Žaloba podaná dne 21. března 2013 – ZZ v. Komise

(Věc F-24/13)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal a D. Abreu Caldas, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení zamítnutí žádosti žalobce o náhradu škody způsobené pochybeními Komise v přijímacím řízení, v němž žalobce neuspěl.

Návrhová žádání žalobce

Zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování ze dne 5. června 2012 a 7. prosince 2012, kterými byla zamítnuta žádost žalobce o náhradu škody;

uložit Komisi, aby obnovila služební postup žalobce;

uložit Komisi zaplacení částky ve výši 14.911,07 eur spolu s příspěvky do důchodového systému od října 2011 a zaplacení částky ve výši 2.500 eur jako náhrady způsobené majetkové a nemajetkové újmy s tím, že tato částka může být během řízení zvýšena či snížena, přičemž tyto částky musí být navýšeny o úroky z prodlení ode dne splatnosti dlužných částek v sazbě stanovené ECB pro hlavní refinanční operace, zvýšené o dva procentní body;

uložit Komise náhradu nákladů řízení.