Language of document :

Žaloba podaná 27. marca 2013 – ZZ/Komisia

(vec F-27/13)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: É. Boigelot, avocat)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutí o preradení žalobcu do platovej triedy AD8 podľa článku 9 ods. 1 bodu f) prílohy IX služobného poriadku, ako aj návrh na náhradu škody za údajne spôsobenú majetkovú a nemajetkovú ujmu

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie prijaté 5. júna 2012 tripartitného menovacieho orgánu v súvislosti so spisom MS 08/058, podľa ktorého „sa ukladá (žalobcovi) sankcia v podobe preradenia do platovej triedy AD8 podľa článku 9 ods. 1 bodu f) prílohy IX služobného poriadku“ a ktorý „nadobúda účinnosť mesiac po jeho podpísaní“,

zrušiť rozhodnutie zo 17. decembra 2012, doručené 18. decembra 2012, ktorým menovací orgán zamieta sťažnosť žalobcu, ktorú podal 10. októbra 2012 pod spisovou značkou R/566/12,

zaviazal žalovanú na náhradu škody z dôvodu spôsobenej majetkovej a nemajetkovej ujmy a narušenia služobného postupu žalobcu predbežne ohodnotenú na 1 euro, sumu vo výške 20 000 eur, s výhradou zvýšenia alebo zníženia v tomto konaní,

v každom prípade zaviazať žalovanú na náhradu všetkých trov konania v súlade s článkom 87 ods. 1 Rokovacieho poriadku Súdu pre verejnú službu.