Language of document :

Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 30. april 2014 – López Cejudo mod Kommissionen

(Sag F-28/13) 1

(Personalesag – undersøgelse foretaget af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) – dagpenge – artikel 10 i bilag VII til vedtægten – tilbagebetaling af fejlagtigt udbetalt beløb – lønindeholdelse – vedtægtens artikel 85 – bevidst vildledning af administrationen – rimelig frist)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: José Manuel López Cejudo (Bruxelles, Belgien) (ved advokat É. Boigelot)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved J. Currall og C. Ehrbar, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelserne om at foretage flere indeholdelser i sagsøgerens løn for juni, juli, august, september og oktober 2012.

Konklusion

Europa-Kommissionen frifindes.

José Manuel López Cejudo bærer sine egne omkostninger og betaler Europa-Kommissionens omkostninger.

____________

____________

1 EUT C 207 af 20.7.2013, s. 57.