Language of document : ECLI:EU:F:2014:180

WYROK SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ
UNII EUROPEJSKIEJ
(trzecia izba)

z dnia 8 lipca 2014 r.

Sprawa F‑26/13

Rhys Morgan

przeciwko

Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)

Służba publiczna – Urzędnicy – Ocena – Sprawozdanie z oceny – Żądanie stwierdzenia nieważności sprawozdania z oceny

Przedmiot:      Skarga wniesiona na podstawie art. 270 TFUE, w której R. Morgan żąda stwierdzenia nieważności swojego sprawozdania z oceny sporządzonego za okres od 1 października 2010 r. do 30 września 2011 r. oraz zasądzenia od Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) na swoją rzecz odszkodowania co najmniej w kwocie 500 EUR.

Orzeczenie:      Skarga zostaje oddalona. R. Morgan pokrywa własne koszty i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory).

Streszczenie

1.      Urzędnicy – Ocena – Sprawozdanie z oceny – Ocena wyników pracy urzędnika – Zestawienie wagi niezadowalających wyników pracy z poprawionymi wynikami pracy w ocenianym okresie – Oczywisty błąd – Brak

(regulamin pracowniczy, art. 43)

2.      Urzędnicy – Ocena – Sprawozdanie z oceny – Sporządzenie – Zmiana oceny przez oceniającego przy ostatecznej ogólnej ocenie – Naruszenie prawa do bycia wysłuchanym – Brak

(regulamin pracowniczy, art. 43)

3.      Postępowanie sądowe – Skarga wszczynająca postępowanie – Wymogi formalne – Przedstawienie powołanych zarzutów – Brak istotnych elementów argumentacji prawnej w skardze – Odwołanie do załącznika – Niedopuszczalność

(regulamin postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej, art. 35 § 1)

1.      W przypadku gdy wyniki pracy urzędnika zostaną uznane za niezadowalające w pierwszej połowie ocenianego okresu, a za znacznie lepsze w drugiej połowie tego okresu, instancja nie popełnia oczywistego błędu, dokonując zestawienia wyników pracy w tych dwóch połowach i dochodząc na podstawie tego zestawienia do wniosku, że w czasie całego okresu oceny wyniki pracy, kompetencje i zachowanie urzędnika w ramach służby nie sięgały możliwego do przyjęcia poziomu. Ponadto argument dotyczący własnego działania wysuwany przez urzędnika lub pracownika nie może zwalniać go z obowiązków zawodowych. Zatem wyniki przewyższające cele w drugiej połowie ocenianego okresu nie zwalniają urzędnika z wypełniania tych celów w pierwszej połowie ocenianego okresu.

(zob. pkt 57, 60)

Odesłanie

Trybunał, wyrok Commission/De Bry, C‑344/05 P, EU:C:2006:710, pkt 44

Sąd do spraw Służby Publicznej, wyroki: Ntouvas/ECDC, F‑107/11, EU:F:2012:182, pkt 68; Bogusz/Frontex, F‑5/12, EU:F:2013:75, pkt 57

2.      Fakt zmiany przez oceniającego oceny w stosunku do tego, co zaproponował on w trakcie rozmowy w sprawie oceny, w przypadku gdy zgodnie z przepisami dotyczącymi oceny ogólna ocena nie jest jeszcze w owej chwili ostateczna, nie narusza prawa urzędnika do bycia wysłuchanym.

(zob. pkt 73)

3.      Aby skarga była dopuszczalna, konieczne jest, by istotne okoliczności faktyczne i prawne, na których została oparta, wynikały przynajmniej w sposób zwięzły, lecz spójny i zrozumiały, z samej treści skargi. W tym względzie, o ile treść skargi co do poszczególnych punktów może być poparta i uzupełniona odwołaniem do fragmentów załączonych do niej dokumentów, o tyle ogólne odwołanie do innych pism, nawet wówczas, gdy stanowią one załączniki do skargi, nie rekompensuje braku zasadniczych elementów argumentacji prawnej, które muszą być zawarte w skardze. Do Sądu nie należy wyszukiwanie i identyfikowanie w załącznikach zarzutów i argumentów, które mógłby on uznać za podstawę skargi, ponieważ załączniki pełnią funkcję czysto dowodową i pomocniczą.

(zob. pkt 88)

Odesłanie

Sąd Pierwszej Instancji, wyroki: Honeywell/Komisja, T‑209/01, EU:T:2005:455, pkt 56, 57; Angelidis/Parlament, T‑424/04, EU:T:2006:376, pkt 39–41