Language of document :

Жалба, подадена на 27 септември 2012 г. - ZZ/Европол

(Дело F-103/12)

Език на производството: нидерландски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представители: адв. W. J. Dammingh и адв. N. D. Dane)

Ответник: Европейска полицейска служба (Европол)

Предмет на производството

Отмяна на решението на Европол, прието в изпълнение на Решение на Съда на публичната служба от 29 юни 2010 г. по дело Doyle/Европол, F-37/09, с което Европол отпуска на жалбоподателя фиксирана сума за обезщетяване на вредата, причинена му от решението, отменено с посоченото съдебно решение.

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението от 28 ноември 2011 г., с което ответникът предоставя на жалбоподателя сумата от 3 000 EUR като обезщетение за претърпените вреди и пълно изпълнение на предходно решение на Съда на публичната служба, както и да се отмени решението от 29 юни 2012 г., с което е отхвърлена административната жалба на жалбоподателя срещу решението от 28 ноември 2011 г.,

да се осъди Европол да заплати съдебните разноски, включително възнаграждението на представителя.

____________