Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 28 januari 2013 – Marcuccio / Commissie

(Zaak F-100/12)

(Openbare dienst – Artikel 34, lid 1, van Reglement voor de procesvoering – Verzoekschrift binnen beroepstermijn ingediend per fax en ondertekend door middel van stempel met handtekening van advocaat of met andere weergave – Te late instelling van beroep – Kennelijke niet-ontvankelijkheid)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Luigi Marcuccio (Tricase, Italië) (vertegenwoordiger: G. Cipressa, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit van de Commissie houdende weigering om verzoeker een vergoeding te betalen voor de schade die hij zou hebben geleden door de vertraging bij de procedure betreffende zijn pensionering krachtens artikel 53 van het Statuut en door het ontbreken van een besluit betreffende de eventuele beroepsziekte die de reden voor zijn pensionering is geweest

Dictum van de beschikking

Het beroep wordt kennelijk niet-ontvankelijk verklaard.

Marcuccio zal zijn eigen kosten dragen.