Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 21 stycznia 2014 r. – Van Asbroeck przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-102/12)1

(Służba publiczna – Grupa zaszeregowania – Kandydaci umieszczeni na liście rezerwy kadrowej konkursu na wyższą kategorię przed wejściem w życie nowelizacji regulaminu pracowniczego z 2004 r. – Dodatek wyrównawczy – Decyzja w sprawie zmiany zaszeregowania urzędników, którym przysługuje rzeczony dodatek wyrównawczy)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: M. Van Asbroeck (Dilbeek, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci C. Bernard-Glanz i S. Rodrigues)

Strona pozwana: Parlament (przedstawiciele: V. Montebello-Demogeot i S. Seyr, działające w charakterze pełnomocników, następnie V. Montebello-Demogeot i M. Ecker, działający w charakterze pełnomocników)Przedmiot sprawyŻądanie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie zmiany zaszeregowania skarżącego do grupy AST5 stopień 3 z mocą wsteczną. Sentencja wyrokuSkarga zostaje oddalona.Parlament Europejski pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez M. Van Asbroecka.