Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Augstākā tiesa (Lotyšsko) dne 22. dubna 2015 – Alexej Petruhhin

(Věc C-182/15)

Jednací jazyk: lotyština

Předkládající soud

Augstākā tiesa

Účastníci původního řízení

Žalobce: Alexej Petruhhin

Další účastník řízení: Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūr

Předběžné otázky

Mají být čl. 18 první pododstavec a čl. 21 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie vykládány v tom smyslu, že v případě vydání občana kteréhokoliv členského státu Evropské unie do státu, který není členem Evropské unie, na základě smlouvy o vydávání osob uzavřené mezi členským státem a třetí zemí je třeba zaručit stejnou úroveň ochrany, jako je ochrana poskytovaná občanovi předmětného členského státu?

Má za takových okolností soud členského státu, který byl požádán o vydání osoby, uplatnit podmínky vydávání stanovené státem Evropské unie, jehož je daná osoba občanem, nebo státem, v němž má tato osoba obvyklé bydliště?

V případě, že k vydání má dojít bez zohlednění konkrétní úrovně ochrany stanovené pro občany členského státu, který byl požádán o vydání, musí tento stát ověřit, zda jsou dodrženy záruky stanovené v článku 19 Listiny základních práv Evropské unie, tedy že nikdo nesmí být vydán do státu, v němž mu hrozí vážné nebezpečí, že by mohl být vystaven trestu smrti, mučení nebo jinému nelidskému či ponižujícímu zacházení anebo trestu? Lze takové ověření omezit na zjištění, zda stát, který žádá o vydání, je smluvní stranou Úmluvy proti mučení, nebo je třeba zjistit skutečnou situaci s přihlédnutím k posouzení uvedeného státu provedeného orgány Rady Evropy?