Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Augstaka tiesa (Lettland) den 22 april 2015 – Aleksei Petruhhin

(Mål C-182/15)

Rättegångsspråk: lettiska

Hänskjutande domstol

Augstākā tiesa

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Aleksei Petruhhin

Motpart: Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūr

Tolkningsfrågor

Ska artiklarna 18 första stycket och 21.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt tolkas så, att när det är fråga om att utlämna en person som är medborgare i någon av Europeiska unionens medlemsstater till en stat som inte är medlem av Europeiska unionen, med stöd av ett avtal om utlämning som ingåtts mellan en medl

är då den medlemsstat till vilken framställningen om utlämning har gjorts tvungen att förvissa sig om att de garantier som stadfästs i artikel 19 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna iakttas, det vill säga att ingen får utlämnas till en stat där han eller hon löper en allvarlig risk att utsättas för dödss

traff, tortyr eller andra former av omänsklig eller förnedrande bestraffning eller behandling? Räcker det därvid att kontrollera att den stat som begär utlämning är part i tortyrkonventionen eller måste en kontroll ske av den faktiska situationen med beaktande av Europarådets analys av situationen i landet?