Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 27 stycznia 2017 r. – ADDE / Parlament

(Sprawa T-48/17)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Sojusz na rzecz Demokracji Bezpośredniej w Europie (ADDE) (przedstawiciel: adwokat L. Defalque)

Strona pozwana: Parlament Europejski

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności decyzji Parlamentu Europejskiego z dnia 21 listopada 2016 r. dotyczącej finansowania partii ADDE za rok 2015, w której stwierdzono, że kwota 500 615,55 EUR ma charakter niekwalifikowalny, oraz zażądano zwrotu kwoty 172 654,92 EUR.

stwierdzenie nieważności decyzji Parlamentu Europejskiego z dnia 15 grudnia 2016 r. w zakresie, w jakim ograniczono w niej zaliczkę na dotację za rok 2017 do 33% maksymalnej kwoty dotacji oraz uzależniono jej wypłatę od przedstawienia dowodu udzielenia gwarancji na pierwsze żądanie, oraz w rezultacie art. I.4.1 decyzji o przyznaniu dotacji nr FINS-2017-13, stanowiącej załącznik do owej decyzji;

obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi o stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 21 listopada 2016 r. strona skarżąca podnosi trzy zarzuty.

Zarzut pierwszy, oparty na naruszeniu zasady dobrej administracji oraz prawa do obrony.

Zarzut drugi, oparty na szeregu oczywistych błędach w ocenie, w wyniku czego doszło do naruszenia art. 7, 8 i 9 rozporządzenia (WE) nr 2004/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie przepisów regulujących partie polityczne na poziomie europejskim oraz zasad dotyczących ich finansowania (Dz.U. 2003, L. 297, s. 1).

Zarzut trzeci, oparty na naruszeniu zasad proporcjonalności i równego traktowania.

Na poparcie skargi o stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 15 grudnia 2016 r. strona skarżąca podnosi trzy zarzuty

Zarzut pierwszy, oparty na naruszeniu zasady dobrej administracji oraz prawa do obrony.

Zarzut drugi, oparty na naruszeniu art. 134 rozporządzenia finansowego UE.

Zarzut trzeci, oparty na naruszeniu zasad proporcjonalności i równego traktowania.

____________