Language of document :

Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.11.2019 – ADDE v. parlamentti

(asia T-48/17)1

(Toimielimiä koskeva oikeus – Euroopan parlamentti – Päätös, jolla todetaan, että poliittisen puolueen tiettyjä kustannuksia ei voida korvata avustuksella varainhoitovuodelta 2015 – Päätös, jolla myönnetään avustus varainhoitovuodelta 2017 ja määrätään ennakkorahoituksesta, jonka määrä on 33 prosenttia avustuksen enimmäismäärästä, ja velvollisuudesta esittää pankkitakaus – Puolueettomuusvelvollisuus – Puolustautumisoikeudet – Varainhoitoasetus – Varainhoitoasetuksen soveltamissäännöt – Asetus (EY) N:o 2004/2003 – Oikeasuhteisuus – Yhdenvertainen kohtelu)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Alliance for Direct Democracy in Europe ASBL (ADDE) (Bryssel, Belgia) (edustajat: aluksi asianajajat L. Defalque ja L. Ruessmann, sitten asianajaja M. Modrikanen ja lopuksi asianajaja Y. Rimokh)

Vastaaja: Euroopan parlamentti (asiamiehet: C. Burgos ja S. Alves)

Oikeudenkäynnin kohde

SEUT 263 artiklaan perustuva vaatimus saada kumotuiksi yhtäältä 21.11.2016 tehty parlamentin päätös, jolla todetaan, että tiettyjä kustannuksia ei voida korvata avustuksella varainhoitovuodelta 2015, ja toisaalta 12.12.2016 tehty parlamentin päätös FINS-2017-13, joka koskee avustuksen myöntämistä kantajalle varainhoitovuodelta 2017, siltä osin kuin tällä päätöksellä ennakkorahoitus rajoitetaan 33 prosenttiin avustuksen enimmäismäärästä ja asetetaan sen edellytykseksi pankkitakauksen esittäminen.

Tuomiolauselma

Parlamentin 21.11.2016 tekemä päätös, jolla todetaan, että tiettyjä kustannuksia ei voida korvata avustuksella varainhoitovuodelta 2015, kumotaan.

Vaatimus kumota 12.12.2016 tehty parlamentin päätös FINS-2017-13, joka koskee avustuksen myöntämistä kantajalle varainhoitovuodelta 2017, hylätään.

Alliance for Direct Democracy in Europe ASBL ja Euroopan parlamentti vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan, välitoimimenettelystä aiheutuneet kulut mukaan lukien.

____________

1 EUVL C 78, 13.3.2017.