Language of document :

Tiedonanto virallisessa lehdessä

 

AC-Treuhand AG:n 16.3.2004

Euroopan yhteisöjen komissiota vastaan nostama kanne

(asia T-99/04)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

AC-Treuhand AG, Zürich (Sveitsi), on nostanut 16.3.2004 Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa kanteen Euroopan yhteisöjen komissiota vastaan. Kantajien edustajina ovat asianajajat M. Karl, C. Steinle ja J. Drolshammer.

Kantajat vaativat, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

- kumoaa kantajaa koskevin osin komission 10.12.2003 asiassa COMP/E-2/37.857 - Orgaaninen peroksidi - tekemän päätöksen (oikaistu 7.1.2004), ja

- velvoittaa komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Riidanalaisessa päätöksessä komissio totesi kantajan ja viiden muun yrityksen tai yritysten yhteenliittymän rikkoneen EY 81 artiklan 1 kohtaa, kun ne olivat osallistuneet sopimuksiin ja yhdenmukaistettuihin menettelytapoihin orgaanisen peroksidin markkinoilla. Kantajalle määrättiin 1 000 euron sakko.

Kantaja ei oman käsityksensä mukaan valmista eikä myy orgaanista peroksidia eikä ole koskaan toiminut kyseisillä markkinoilla. Se kiistää komission väitteen, jonka mukaan se olisi rikkonut EY 81 artiklaa kolmelle peroksidivalmistajalle suoritetuilla palveluilla. Komission paikkansapitämätön oikeudellinen arvio perustuu vääriin tosiseikkoja koskeviin väittämiin. Komissio on esittänyt nämä väitteet ilman kritiikkiä, sillä kantaja ei voinut esittää näkemystään komission tutkintamenettelyssä. Näin ollen komissio on loukannut kantajan puolustautumisoikeuksia sekä perusoikeutta oikeudenmukaiseen menettelyyn.

Kantaja toteaa myös, että vaikka komissio on määrännyt kantajalle ainoastaan nimellisen sakon, kantajan on pakko vaatia kanteella päätöstä kumottavaksi liiketoimintansa oikeusvarmuuden takia. Päätös nimittäin on komission sanojen mukaan ennakkotapaus uudella alueella. Jos riidanalaisesta päätöksestä tulee lainvoimainen, vaarana on, että kantajan tähän asti lailliset palvelut, jotka eivät rajoita kilpailua, ovat tulevaisuudessa sakon uhalla kiellettyjä.

Kantaja huomauttaa lisäksi komission loukanneen nullum crimen, nulla poena sine lege -periaatetta, koska kantaja ei ole yrityksenä osallistunut kilpailua rajoittavaan sopimukseen eikä ollut mukana yritysten yhteenliittymässä. Komission oikeudellinen arvio on kantajan osalta paitsi paikkansapitämätön, myös äärimmäisen epäselvä ja ristiriitainen. Riidanalaisessa päätöksessä rikotaan tämän ohella täsmällisyysvelvollisuutta sekä loukataan oikeusvarmuuden ja luottamuksensuojan periaatteita.

____________