Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Court of Appeal (Civil Division) (England and Wales) dne 11. července 2008 - London Borough of Harrow v. Nimco Hassan Ibrahim a Secretary of State for the Home Department

(Věc C-310/08)

Jednací jazyk: angličtina

Předkládající soud

Court of Appeal (Civil Division) (England and Wales)

Účastníci původního řízení

Odvolatel: London Borough of Harrow

Odpůrci: Nimco Hassan Ibrahim, Secretary of State for the Home Department

Předběžné otázky

V situaci, kdy i) osoba, která není občanem Unie, a její děti, které jsou občany Unie, doprovázela svého manžela-občana Unie, který vstoupil na území Spojeného království, ii) občan Unie pobýval ve Spojeném království jako pracovník, iii) občan Unie poté přestal mít postavení pracovníka a následně odjel ze Spojeného království, iv) občan Unie, jeho manželka, která není občankou Unie, a jejich děti nejsou soběstační a jsou závislí na sociální pomoci ve Spojeném království, v) děti zahájily docházku na základní škole ve Spojeném království krátce po svém příjezdu do země, v době, kdy občan Unie měl postavení pracovníka:

1) požívají manželka a děti práva pobytu ve Spojeném království pouze tehdy, pokud splňují podmínky stanovené směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 20041?;

NEBO

2) i) požívají práva pobytu odvozeného z článku 12 nařízení (EHS) č. 1612/68 ze dne 15. října 19682, jak jej vykládá Soudní dvůr, aniž by musely splňovat podmínky stanovené směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004?

a

ii) pokud je odpověď na předchozí otázku kladná, musí mít přístup k dostatečným prostředkům, aby se nestaly zátěží pro systém sociální pomoci hostitelského členského státu během jimi navrhované doby pobytu, a musí mít komplexní zdravotní pojištění v hostitelském členském státu?

3) Je-li odpověď na první otázku kladná, je situace odlišná za takových okolností, jaké jsou dotčeny v projednávané věci, kdy děti zahájily docházku na základní škole a pracovník, který je občanem EU, ukončil pracovní poměr přede dnem, ke kterému měla být členskými státy provedena směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004?

____________

1 - Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, o změně nařízení (EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS (Úř. věst. L 158, s. 77; Zvl. vyd. 05/05, s. 46).

2 - Nařízení Rady (EHS) č. 1612/68 ze dne 15. října 1968 o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství (Úř. věst. L 257, s. 2; Zvl. vyd. 05/01, s. 15).