Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Court of Appeal (Civil Division) (England og Wales) den 11. juli 2008 - London Borough of Harrow mod Nimco Hassan Ibrahim og Secretary of State for the Home Department

(Sag C-310/08)

Processprog: engelsk

Den forelæggende ret

Court of Appeal (Civil Division)

Parter i hovedsagen

Sagsøger: London Borough of Harrow

Sagsøgt: Nimco Hassan Ibrahim og Secretary of State for the Home Department

Præjudicielle spørgsmål

Under omstændigheder hvor i) en tredjelandsstatsborger, som er ægtefælle til en unionsborger og hendes børn, som er unionsborgere, ledsager en unionsborger, som ankom til Det Forenede Kongerige, ii) unionsborgeren opholdt sig i Det Forenede Kongerige som arbejdstager, iii) unionsborgeren derefter ophørte med at være arbejdstager og efterfølgende udrejste fra Det Forenede Kongerige, iv) unionsborgeren, tredjelandsstatsborgeren, som er ægtefælle til unionsborgeren og hendes børn ikke er selvforsørgende og er afhængige af social bistand i Det Forenede Kongerige, v) og børnene begyndte at følge undervisning i Det Forenede Kongerige kort efter deres ankomst, mens unionsborgeren var arbejdstager:

1)    har ægtefællen og børnene kun opholdsret i Det Forenede Kongerige, hvis de opfylder betingelserne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38 af 29. april 2004 1?

eller

2)    i) kan en sådan opholdsret udledes af artikel 12 i forordning (EØF) nr. 1612/68 af 15. oktober 1968 2, således som forordningen er blevet fortolket af Domstolen, uden at det kræves, at betingelserne, som er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38 af 29. april 2004 er opfyldt,

og

ii)    er det i givet fald et krav, at de råder over tilstrækkelige midler, således at det forventede ophold ikke bliver en byrde for værtsmedlemsstatens sociale system, og at de er omfattet af en sygeforsikring, der dækker samtlige risici i værtsmedlemsstaten?

3)    hvis det første spørgsmål besvares bekræftende, er situationen da en anden under omstændigheder som i den foreliggende sag, hvor børnene begyndte at følge undervisning, og unionsborgeren ophørte med at arbejde før den dato, hvor Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38 af 29. april 2004 skulle være gennemført af medlemsstaterne?

____________

1 - Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF af 29.4.2004 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område, om ændring af forordning (EØF) nr. 1612/68 og om ophævelse af direktiv 64/221/EØF, 68/360/EØF, 72/194/EØF, 73/148/EØF, 75/34/EØF, 75/35/EØF, 90/364/EØF, 90/365/EØF og 93/96/EØF. EUT 158, s. 77.

2 - Rådets forordning (EØF) nr. 1612/68 af 15.10.1968 om arbejdskraftens frie bevægelighed inden for Fællesskabet. EFT 1968 II, s. 467.