Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille esitas Court of Appeal (Civil Division) (England and Wales) 11. juulil 2008 - London Borough of Harrow versus Nimco Hassan Ibrahim ja Secretary of State for the Home Department

(Kohtuasi C-310/08)

Kohtumenetluse keel: inglise

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Court of Appeal (Civil Division) (England and Wales)

Põhikohtuasja pooled

Apellant: London Borough of Harrow

Vastustajad: Nimco Hassan Ibrahim, Secretary of State for the Home Department

Eelotsuse küsimused

Kas juhul, kui (i) Euroopa Liidu kodakondsuseta abikaasa ja tema Euroopa Liidu kodakondsusega lapsed saatsid Euroopa Liidu kodanikku, kes saabus Ühendkuningriiki, ning (ii) kõnealusel Euroopa Liidu kodanikul oli Ühendkuningriigis töötaja staatus, kuid (iii) siis lõppes selle Euroopa Liidu kodaniku staatus töötajana ning ta lahkus seejärel Ühendkuningriigist, ja kui (iv) see Euroopa Liidu kodanik, tema Euroopa Liidu kodakondsuseta abikaasa ja nende lapsed ei pea ennast ise ülal ja sõltuvad Ühendkuningriigis sotsiaalabist, ja (v) lapsed alustasid alghariduse omandamist Ühendkuningriigis varsti pärast seda, kui nad saabusid sinna ajal, mil Euroopa Liidu kodanikul oli seal töötaja staatus:

(1) on abikaasal ja lastel Ühendkuningriigis elamise õigus, kui nad vastavad Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiivis 2004/381 sätestatud tingimustele?;

VÕI

(2) (i) on neil 15. oktoobri 1968. aasta määruse (EMÜ) nr 1612/682, Euroopa Kohtu poolt tõlgendatud kujul, artiklist 12 tuletatud elamisõigus, ilma et oleks nõutav, et nad vastaksid Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiivis 2004/38 sätestatud tingimustele;

ja

(ii) kui jah, siis kas neil peab olema piisavalt vahendeid, et mitte koormata oma kavandatud elamisperioodi ajal vastuvõtva liikmesriigi sotsiaalabisüsteemi, ja vastuvõtva liikmesriigi üldine ravikindlustus?;

(3) kui vastus esimesele küsimusele on jaatav, siis kas tuleb asuda teistsugusele seisukohale sellistel asjaoludel nagu käesolevas kohtuasjas, kus lapsed on alustanud alghariduse omandamist ja Euroopa Liidu kodanikust töötaja on lõpetanud töötamise enne Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiivi 2004/38 liikmesriikides rakendamise kohustuse tähtpäeva saabumist?

____________

1 - Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/38/EÜ, mis käsitleb Euroopa Liidu kodanike ja nende pereliikmete õigust liikuda ja elada vabalt liikmesriikide territooriumil ning millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 1612/68 ja tunnistatakse kehtetuks direktiivid 64/221/EMÜ, 68/360/EMÜ, 72/194/EMÜ, 73/148/EMÜ, 75/34/EMÜ, 75/35/EMÜ, 90/364/EMÜ, 90/365/EMÜ ja 93/96/EMÜ (ELT L 158, lk 77; ELT eriväljaanne 05/05, lk 46).

2 - Nõukogu 15. oktoobri 1968. aasta määrus (EMÜ) nr 1612/68 töötajate liikumisvabaduse kohta ühenduse piires (EÜT L 257, lk 2; ELT eriväljaanne 05/01, lk 15).