Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - izteikts ar Court of Appeal (Civil Division) (England and Wales) 2008. gada 11. jūlija rīkojumu - London Borough of Harrow/Nimco Hassan Ibrahim un Secretary of State for the Home Department

(lieta C-310/08)

Tiesvedības valoda - angļu

Iesniedzējtiesa

Court of Appeal (Civil Division)

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītājs: London Borough of Harrow

Atbildētāji: Nimco Hassan Ibrahim, Secretary of State for the Home Department

Prejudiciālie jautājumi

Ja i) laulātā - trešās valsts valstspiederīgā un viņas bērni - ES pilsoņi ieradās kopā ar ES pilsoni, kurš ieradās Apvienotajā Karalistē, ii) ES pilsonis Apvienotajā Karalistē bija darba ņēmējs, iii) pēc tam ES pilsonis vairāk nebija darba ņēmējs un pēcāk atstāja Apvienoto Karalisti, iv) ES pilsonis, laulātā - trešās valsts valstspiederīgā un bērni nevar paši sevi uzturēt un ir atkarīgi no Apvienotās Karalistes sociālās palīdzības, v) bērni drīz pēc ierašanās Apvienotajā Karalistē, kamēr ES pilsonis bija darba ņēmējs, uzsāka tur sākumskolas izglītību, vai:

laulātajai un bērniem ir tiesības uzturēties Apvienotajā Karalistē, ja viņi atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīvā 2004/381 noteiktajām prasībām,

VAI

i) viņiem ir tiesības uzturēties, kas izriet no 1968. gada 15. oktobra Regulas (EEK) Nr. 1612/682 12. panta, kā to interpretējusi Tiesa, neesot pienākumam ievērot Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīvas Nr. 2004/38 nosacījumus;

un

ii) ja tā, vai viņu rīcībā jābūt pietiekamiem līdzekļiem, lai nekļūtu par uzņēmējas dalībvalsts sociālās palīdzības sistēmas slogu norādītās uzturēšanās laikā, un visaptverošam veselības apdrošināšanas segumam uzņemošajā dalībvalstī?;

ja atbilde uz 1. jautājumu ir apstiprinoša, vai šīs lietas apstākļos būtu citāds risinājums, ja bērni būtu uzsākuši sākumskolas izglītību un ES pilsonis pārtrauktu darbu pirms dienas, kad dalībvalstīm vajadzēja ieviest Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīvu 2004/38?

____________

1 - Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīva 2004/38/EK par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā, ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 1612/68 un atceļ Direktīvas 64/221/EEK, 68/360/EEK, 72/194/EEK, 73/148/EEK, 75/34/EEK, 75/35/EEK, 90/364/EEK, 90/365/EEK un 93/96/EEK (OV L 158, 77. lpp.)

2 - Padomes 1968. gada 15. oktobra Regula (EEK) Nr. 1612/68 par darba ņēmēju brīvu pārvietošanos Kopienā (OV L 257, 2. lpp.)