Language of document :

Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Court of Appeal (Civil Division) (Anglia şi Ţara Galilor) la 11 iulie 2008 - London Borough of Harrow/Nimco Hassan Ibrahim şi Secretary of State for the Home Department

(Cauza C-310/08)

Limba de procedură: engleza

Instanța de trimitere

Court of Appeal (Civil Division) (Anglia şi Ţara Galilor)

Părțile din acțiunea principală

Reclamantă: London Borough of Harrow

Pârâţi: Nimco Hassan Ibrahim, Secretary of State for the Home Department.

Întrebările preliminare

Soțul și copiii beneficiază de dreptul de ședere în Regatul Unit numai dacă îndeplinesc condițiile stabilite în Directiva 2004/38 a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 20041?

SAU

(i) aceștia beneficiază de un drept de stabilire întemeiat pe articolul 12 din Regulamentul (CEE) nr. 1612/68 din 15 octombrie 19682, astfel cum a fost interpretat de către Curtea de Justiție, fără a fi necesar să îndeplinească condițiile stabilite în Directiva 2004/38 a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004;

și

(ii) în această ipoteză, trebuie să dispună de resurse suficiente pentru a nu deveni o povară pentru sistemul de asigurări sociale ale statului membru gazdă pe timpul perioadei planificate de ședere, precum și de asigurări de sănătate complete în acest stat membru?

3)    Dacă răspunsul la întrebarea 1 este afirmativ, soluția este diferită în circumstanțe precum cele din speță în care copii au început studiile primare iar lucrătorul resortisant comunitar și-a încetat munca înainte de date la care Directiva 2004/38 a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 trebuie pusă în aplicare în statele membre?

____________

1 - Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1612/68 și de abrogare a Directivelor 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE și 93/96/CEE, JO L 158, p. 77, Ediție specială 05/vol. 7, p. 56.

2 - Regulamentul (CEE) nr. 1612/68 al Consiliului din 15 octombrie 1968 privind libera circulație a lucrătorilor în cadrul Comunității, JO L 257, p. 2, Ediție specială 05/vol. 1, p. 11.