Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je 11. julija 2008 vložilo Court of Appeal (Civil Division) (Anglija in Wales) - London Borough of Harrow proti Nimco Hassan Ibrahim in Secretary of State for the Home Department

(Zadeva C-310/08)

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

Court of Appeal (Civil Division) (Anglija in Wales)

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: London Borough of Harrow

Toženi stranki: Nimco Hassan Ibrahim in Secretary of State for the Home Department

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali v okoliščinah, kjer (i) so zakonec, ki ni državljan Unije in njegovi otroci, ki so državljani Unije, spremljali državljana Unije, ki je prišel v Združeno kraljestvo (ii) je bil državljan Unije delavec v Združenem kraljestvu (iii) je državljan Unije nato prenehal z delom in zapustil Združeno kraljestvo (iv) državljan Unije, zakonec državljana Unije, ki ni državljan Unije, in otroci niso samostojni in so odvisni od socialne pomoči Združenega kraljestva (v) so otroci kmalu po prihodu začeli z osnovnošolskim izobraževanjem v Združenem kraljestvu, medtem ko je bil državljan Unije delavec:

(1)    zakonec in otroci uživajo pravico do prebivanja v Združenem kraljestvu samo, če izpolnjujejo pogoje določene v Direktivi 2004/38/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 20041?;

ali

(2) (i) uživajo pravico do prebivanja, ki izhaja iz člena 12 Uredbe Sveta (EGS) št. 1612/68 z dne 15. oktobra 19682, kot jo razlaga Sodišče, ne da bi izpolnjevali pogoje, ki so določeni v Direktivi 2004/38/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004;

in

(ii) ali morajo v tem primeru imeti dostop do zadostnih sredstev, da med njihovim prebivanjem ne bodo postali breme sistema socialne pomoči v državi članici gostiteljici in imeti celovito zavarovalno kritje za primer bolezni v državi članici gostiteljici?;

(3) če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen, ali je položaj različen v okoliščinah kot so v obravnavanem primeru, kjer so otroci začeli z osnovnošolskim izobraževanjem in je delavec, ki je državljan Unije, prenehal z delom pred dnevom, ko bi morala biti Direktiva 2004/38 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 izvedena v državah članicah?

____________

1 - Direktiva 2004/38/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic, ki spreminja Uredbo (EGS) št. 1612/68 in razveljavlja Direktive 64/221/EGS, 68/360/EGS, 72/194/EGS, 73/148/EGS, 75/34/EGS, 75/35/EGS, 90/364/EGS, 90/365/EGS in 93/96/EGS (UL L 158, str. 77).

2 - Uredba Sveta (EGS) št. 1612/68 z dne 15. oktobra 1968 o prostem gibanju delavcev v Skupnosti (UL L 257, str. 2).