Language of document : ECLI:EU:C:2010:80

Věc C-310/08

London Borough of Harrow

v.

Nimco Hassan Ibrahim

a

Secretary of State for the Home Department

[žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)]

„Volný pohyb osob – Právo pobytu státního příslušníka třetího státu, který je manželem nebo manželkou státního příslušníka členského státu, a jejich dětí, které jsou státními příslušníky členského státu – Ukončení závislé činnosti státního příslušníka členského státu následované jeho odjezdem z hostitelského členského státu – Zápis dětí do vzdělávacího zařízení – Nedostatek prostředků na obživu –Nařízení (EHS) č. 1612/68 – Článek 12 – Směrnice 2004/38/ES“

Shrnutí rozsudku

1.        Volný pohyb osob – Pracovníci – Právo dětí pracovníka na přístup ke vzdělávání poskytovanému hostitelským členským státem – Právo pobytu za účelem získání obecného vzdělání

(Nařízení Rady 1612/68, článek 12)

2.        Volný pohyb osob – Pracovníci – Právo pobytu rodinných příslušníků – Děti státního příslušníka členského státu, který pracuje nebo pracoval v hostitelském členském státu – Rodič, který o tyto děti skutečně pečuje

(Nařízení Rady 1612/68, články 10 a 12; směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38)

1.        Děti občana Evropské unie, které se usadily v členském státě, zatímco jejich rodič v tomto členském státě vykonával práva pobytu jako migrující pracovník, mají právo zde pobývat, aby mohly získat obecné vzdělání v souladu s článkem 12 nařízení č. 1612/68 o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství. Skutečnost, že se rodiče dotčených dětí v mezidobí rozvedli, jakož i skutečnost, že pouze jeden z rodičů je občanem Unie a že již není migrujícím pracovníkem v hostitelském členském státu, nemá v tomto ohledu žádný vliv.

(viz bod 29)

2.        Děti státního příslušníka členského státu, který pracuje nebo pracoval v hostitelském členském státu, a rodič, který o ně skutečně pečuje, mohou uplatňovat v posledně uvedeném členském státu právo pobytu toliko na základě článku 12 nařízení č. 1612/68 o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství, ve znění nařízení č. 2434/92, aniž by takové právo podléhalo podmínce, že v tomto státu mají dostatečné prostředky a komplexní zdravotní pojištění.

Právo přiznané článkem 12 nařízení č. 1612/68 dítěti migrujícího pracovníka absolvovat za co nejlepších podmínek školní docházku v hostitelském členském státu má totiž nutně za následek, že takové dítě má právo být doprovázeno osobou, která o ně skutečně pečuje, a proto tato osoba může pobývat s takovým dítětem v členském státu po dobu jeho studia. K použití uvedeného článku musí docházet autonomně, s ohledem na ustanovení práva Unie, která upravují podmínky výkonu práva pobytu v jiném členském státu. Taková autonomie článku 12 vzhledem k článku 10 téhož nařízení musí přetrvat i ve vztahu k ustanovením směrnice 2004/38 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, o změně nařízení č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221, 68/360, 72/194, 73/148, 75/34, 75/35, 90/364, 90/365 a 93/96. Opačné řešení by mohlo ohrozit cíl integrace rodiny migrujícího pracovníka v prostředí hostitelského členského státu, který je stanoven v pátém bodu odůvodnění nařízení č. 1612/68. K tomu, aby taková integrace mohla být úspěšná, je nezbytné, aby dítě pracovníka, který je státním příslušníkem členského státu, mělo možnost zahájit školní docházku a studium v hostitelském členském státu a případně je úspěšně dokončit.

Pokud jde o podmínku, že dotčené osoby mají dostatečné prostředky a komplexní zdravotní pojištění v hostitelském členském státu, taková podmínka není stanovena v článku 12 nařízení č. 1612/68, který nemůže být vykládán restriktivně a každopádně nesmí být zbaven svého užitečného účinku. Ani směrnice 2004/38 v některých situacích nečiní právo pobytu dětí, které studují v hostitelském členském státu, a rodiče, který o ně skutečně pečuje, závislým na tom, zda mají dostatečné prostředky a komplexní zdravotní pojištění.

(viz body 31, 42–43, 52, 56, 59 a výrok)