Language of document :

2010 m. vasario 23 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Court of Appeal (Jungtinė Karalystė) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) London Borough of Harrow prieš Nimco Hassan Ibrahim, Secretary of State for the Home Department

(Byla C-310/08)1

(Laisvas asmenų judėjimas - Trečiosios valstybės piliečio, valstybės narės piliečio sutuoktinio, ir jų vaikų, kurie yra valstybės narės piliečiai, teisė apsigyventi - Valstybės narės piliečio darbo pagal darbo sutartį nutraukimas ir išvykimas iš priimančiosios valstybės narės - Vaikų įrašymas į mokyklą - Pragyvenimo lėšų neturėjimas - Reglamentas (EEB) Nr. 1612/68 - 12 straipsnis - Direktyva 2004/38/EB)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Court of Appeal

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: London Borough of Harrow

Atsakovai: Nimco Hassan Ibrahim, Secretary of State for the Home Department

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Court of Appeal - 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje (OL L 158, p. 77; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 5 t., p. 46) ir 1968 m. spalio 15 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1612/68 dėl laisvo darbuotojų judėjimo Bendrijoje (OL L 257, p. 2; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 1 t., p. 15) 12 straipsnio išaiškinimas - Trečiosios valstybės pilietybę turinti sutuoktinė ir valstybės narės pilietybę turintys vaikai, atvykę pas sutuoktinį, šios valstybės narės pilietį, į Jungtinę Karalystę, kurioje jis dirbo pagal darbo sutartį - Sutuoktinės ir vaikų teisė gyventi šalyje sutuoktiniui praradus darbuotojo pagal darbo sutartį statusą ir išvykus iš Jungtinės Karalystės.

Rezoliucinė dalis

Tokiomis aplinkybėmis, kokios nagrinėjamos pagrindinėje byloje, valstybės narės piliečio, dirbančio ar dirbusio priimančiojoje valstybėje narėje, vaikai ir juos faktiškai prižiūrintis vienas iš tėvų gali naudotis teise gyventi šioje valstybėje vien pagal 1968 m. spalio 15 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1612/68 dėl laisvo darbuotojų judėjimo Bendrijoje, iš dalies pakeisto 1992 m. liepos 27 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2434/92, 12 straipsnį, ir šiai teisei netaikomas reikalavimas, kad šie turėtų pakankamų išteklių ir visavertį sveikatos draudimą šioje valstybėje.

____________

1 - OL C 247, 2008 9 27.