Language of document :

Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 23 februarie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Court of Appeal - Regatul Unit) - London Borough of Harrow/Nimco Hassan Ibrahim, Secretary of State for the Home Department

(Cauza C-310/08)1

(Libera circulație a persoanelor - Dreptul de ședere al unui resortisant al unui stat terț, care este soțul unui resortisant al unui stat membru, și al copiilor acestora, ei înșiși resortisanți ai unui stat membru - Încetarea activității salariate a resortisantului unui stat membru urmată de plecarea sa din statul membru gazdă - Înscrierea copiilor într-o instituție de învățământ - Lipsa mijloacelor de subzistență - Regulamentul (CEE) nr. 1612/68 - Articolul 12 - Directiva 2004/38/CE)

Limba de procedură: engleza

Instanța de trimitere

Court of Appeal

Părțile din acțiunea principală

Reclamantă: London Borough of Harrow

Pârâți: Nimco Hassan Ibrahim, Secretary of State for the Home Department

Obiectul

Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare - Court of Appeal - Interpretarea Directivei 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora (JO L 158, p. 77, Ediție specială, 05/vol. 7, p. 56) și a articolului 12 din Regulamentul (CEE) nr. 1612/68 al Consiliului din 15 octombrie 1968 privind libera circulație a lucrătorilor în cadrul Comunității (JO L 257, p. 2, Ediție specială 05/vol. 1, p. 1) - Soție resortisantă a unui stat terț și copiii săi, ei înșiși resortisanți ai unui stat membru, care s-au alăturat soțului, resortisant al acestui stat membru, în Regatul Unit, unde acesta desfășura o muncă remunerată - Dreptul de ședere al soției și al copiilor în urma pierderii calității de lucrător salariat al soțului și a plecării acestuia din Regatul Unit

Dispozitivul

În împrejurări precum cele din acțiunea principală, copiii unui resortisant al unui stat membru care lucrează sau a lucrat în statul membru gazdă și părintele în îngrijirea căruia se află efectiv aceștia se pot prevala în acest din urmă stat de un drept de ședere numai în temeiul articolului 12 din Regulamentul (CEE) nr. 1612/68 al Consiliului din 15 octombrie 1968 privind libera circulație a lucrătorilor în cadrul Comunității, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CEE) nr. 2434/92 al Consiliului din 27 iulie 1992, fără ca un astfel de drept să fie supus condiției ca aceștia să dispună de suficiente resurse și să dețină asigurări medicale complete în acest stat.

____________

1 - JO C 247, 27.9.2008.