Language of document :

Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 23. februarja 2010 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Court of Appeal - Velika Britanija) - London Borough of Harrow proti Nimco Hassan Ibrahim, Secretary of State for the Home Department

(Zadeva C-310/08)1

(Prosto gibanje oseb - Pravica do prebivanja državljana tretje države, ki je zakonec državljana države članice, in njunih otrok, ki so prav tako državljani države članice - Prenehanje zaposlitve državljana države članice in njegov odhod iz države članice gostiteljice - Vpis otrok v izobraževalno ustanovo - Neobstoj sredstev za preživljanje - Uredba (EGS) št. 1612/68 - Člen 12 - Direktiva 2004/38 ES)

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

Court of Appeal

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: London Borough of Harrow

Toženi stranki: Nimco Hassan Ibrahim, Secretary of State for the Home Department

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe - Court of Appeal - Razlaga Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2004/38/ES z dne 29. aprila 2004 o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic (UL L 158, str. 77) in člena 12 Uredbe Sveta št. 1612/68 (EGS) z dne 15. oktobra 1968 o prostem gibanju delavcev v Skupnosti (UL L 257, str. 2) - Zakonska partnerka državljanka tretje države in njeni otroci, ki so državljani države članice, so se pridružili njenemu zakoncu, ki je državljan te države članice, v Združenem kraljestvu, kjer je opravljal plačano delo - Pravica do prebivanja zakonske partnerke in otrok po tem, ko je zakonec izgubil status plačanega delavca in je odšel iz Združenega kraljestva

Izrek

V okoliščinah, kot so v postopku v glavni stvari, se lahko otroci državljana države članice, ki dela ali je delal v državi članici gostiteljici, in roditelj, ki ima dejansko skrbništvo nad njimi, v državi članici gostiteljici sklicujejo na pravico do prebivanja že na podlagi samega člena 12 Uredbe Sveta št. 1612/68 (EGS) z dne 15. oktobra 1968 o prostem gibanju delavcev v Skupnosti, kakor je bila spremenjena z Uredbo Sveta (EGS) št. 2434/92 z dne 27. julija 1992, ne da bi bila ta pravica odvisna od tega, ali imajo dovolj sredstev in celovito zavarovalno kritje za primer bolezni v tej državi.

____________

1 - UL C 247, 27.9.2008.