Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 11. septembri 2008. aasta otsus - Coto Moreno versus komisjon

(Kohtuasi F-127/07)1

(Avalik teenistus - Ametnikud - Avatud konkurss - Reservnimekirja kandmata jätmine - Suuliste ja kirjalike katsete hindamine)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Juana Maria Coto Moreno (Gaborone, Botswana) (esindajad: advokaadid K. Lemmens ja C. Doutrelepont)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: B. Eggers ja M. Velardo)

Kohtuasja ese

Avalik teenistus - Nõue tühistada konkursi EPSO AD/25/05 komisjoni 12. veebruari 2007. aasta otsus, millega hageja jäeti kandmata selle konkursi reservnimekirja - Kahju hüvitamise nõue

Otsuse resolutiivosa

Jätta J. M. Coto Moreno hagi rahuldamata.

Pooled kannavad ise oma kohtukulud.

____________

1 - ELT C 22, 26.1.2008, lk 57.