Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 11. septembra 2008 - Coto Moreno/Komisia

(vec F-127/07)1

(Verejná služba - Úradníci - Verejné výberové konanie - Nezapísanie do zoznamu úspešných uchádzačov - Hodnotenie písomných a ústnych skúšok)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Juana Maria Coto Moreno (Gaborone, Botswana) (v zastúpení: K. Lemmens a C. Doutrelepont, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: B. Eggers a M. Velardo, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia výberovej komisie výberového konania EPSO AD/25/05 z 12. februára 2007 nezapísať žalobkyňu do zoznamu úspešných uchádzačov tohto výberového konania - Návrh na náhradu škody

Výrok rozsudku

1.    Žaloba, ktorú podala pani Coto Moreno, sa zamieta.

2.    Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 22, 26.1.2008, s. 57.