Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 23 października 2007 r. - Behmer przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-124/07)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Joachim Behmer (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis i E. Marchal)

Strona pozwana: Parlament Europejski

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego Parlamentu Europejskiego dotyczącej przyznania skarżącemu dwóch punktów za zasługi za rok 2005;

stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego o nieawansowaniu skarżącego do grupy zaszeregowania AD 13 w postępowaniu w sprawie awansu za 2006 r.;

obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżący, urzędnik Parlamentu Europejskiego w grupie zaszeregowania AD 12, podnosi w pierwszej kolejności niezgodność z prawem decyzji organu powołującego o przyznaniu mu dwóch punktów za zasługi za rok 2005 oraz o nieawansowaniu go do grupy zaszeregowania AD 13 w postępowaniu w sprawie awansu za 2006 r.

Skarżący podnosi oczywisty błąd w ocenie, naruszenie obowiązku uzasadnienia, naruszenie pkt I.6 przepisów wykonawczych dotyczących przyznawania punktów za zasługi oraz awansowania, jak również naruszenie zasad ogólnych ekspektatywy rozwoju kariery zawodowej oraz równości traktowania.

W szczególności podnosi naruszenie art. 45 i art. 110 ust. 1 regulaminu pracowniczego urzędników, zarzut bezprawności oraz naruszenie zasady uzasadnionych oczekiwań.

Wreszcie skarżący twierdzi, że miała miejsce wobec niego dyskryminacja ze względu na prowadzoną działalność w ramach przedstawicielstwa pracowników z naruszeniem art. 1d i art. 24b regulaminu pracowniczego, art. 1 akapit szósty załącznika II do regulaminu pracowniczego, jak również art. 17 umowy ramowej z dnia 12 lipca 1990 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim a organizacjami związkowymi lub zawodowymi personelu instytucji.

____________